Školné platné pro školní rok 2019 / 2020


Průměrné školné je jedním z nejnižších na soukromých školách ČR, u příbuzných uměleckých grafických škol je vůbec nejnižší.

Výše školného je navíc motivační dle dosaženého průměrného prospěchu v předchozím školním roce tak, aby podporovalo snahu žáka o dosažení co nejlepších studijních výsledků.
 

 

Školné pro 1. ročník (pro všechny obory)

 

roční školné

25 000,- Kč

 

Tabulka školného pro 2. – 4. ročník (pro všechny obory)

 

prospěch 

roční školné

 

 

do 1,50

17 000,- Kč

1,51  -  1,70

23 000,- Kč

1,71  -  2,20

25 000,- Kč

2,21  -  2.50

32 000,- Kč

2,51 a výše

34 000,- Kč

individuální vzdělávání 

37 000,- Kč

 

 

Způsob platby školného

 

v hotovosti 

v sekretariátu školy

převodem nebo složenkou

č. ú.   96962369/0800 nebo

          96962369/5500

 

jako variabilní číslo je třeba uvést ID žáka

nebo jeho rodné číslo 

 

 

Výpočet školného pro jednotlivé ročníky

 

1. ročník

Výše školného pro první ročník je 25 000,- Kč.

Školné je splatné do 30 dnů po podpisu smlouvy o vzdělávání, nejdéle pak do 30. 6. kalendářního roku.

 

2. ročník

 Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 1. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).

Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 1. ročníku a je následně splatná do 30 dnů.


3. ročník

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 2. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).


Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 2. ročníku a je následně splatná do 30dnů.


4. ročník 

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 3. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).

Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 3. ročníku a je následně splatná do 30dnů.

 

 

Splátkový kalendář

 

Jednatel společnosti může na základě písemné žádosti (zákonného zástupce) žáka rozhodnout o pravidelných splátkách školného. Nezaplacení splátky ve stanoveném termínu má za následek ztrátu výhody splátek a povinnost uhrazení zbývající částky školného najednou.

Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě o podmínkách vzdělávání ve střední soukromé škole a tabulce školného, která jej její součástí.