Průměrné školné je jedním z nejnižších na soukromých školách ČR, u příbuzných uměleckých grafických škol je vůbec nejnižší.

Výše školného je navíc motivační dle dosaženého průměrného prospěchu v předchozím školním roce tak, aby podporovalo snahu žáka o dosažení co nejlepších studijních výsledků.
 

 

                                                             Tabulka školného platná pro všechny obory

PROSPĚCH 

ROČNÍ ŠKOLNÉ

 

 

do 1,50

16 000,- Kč

1,51  -  1,70

22 000,- Kč

1,71  -  2,20

24 000,- Kč

2,21  -  2,50

30 000,- Kč

2,51 a výše

32 000,- Kč

individuální vzdělávání 

35 000,- Kč

 

 

                                                         Způsob platby školného

v hotovosti 

v sekretariátu školy

převodem nebo složenkou

č. ú.   96962369/0800 nebo /5500

 

jako variabilní číslo je třeba uvést ID žáka

nebo jeho rodné číslo 

 

 

                                                           Výpočet školného pro jednotlivé ročníky

1. ročník

Výše školného pro první ročník je stanoveno podle žákem dosažených výsledků vzdělávání v prvním pololetí 1. ročníku podle prospěchové tabulky, která je nedílnou součástí smlouvy o studiu.

Pro 1. ročník je určena záloha na školné ve výši 12 000,- Kč a je splatná do 15ti dnů od uzavření smlouvy.
Druhá splátka je stanovena na základě výsledku vzdělávání (průměru známek), kterých žák dosáhne v pololetí daného školního roku.  Je pak splatná jednorázově do 28. 2. daného školního roku
 

2. ročník

 Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání v pololetí a na konci 1. ročníku (průměru známek 1. a 2. pololetí školního roku).
Výše stanoveného školného pro další školní rok je žákovi písemně sdělena po ukončení 1. ročníku a je následně splatná do 30 dnů.


3. ročník

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání v pololetí a na konci 2. ročníku (průměru známek 1. a 2. pololetí školního roku).
Výše stanoveného školného pro další školní rok je žákovi písemně sdělena po ukončení 2. ročníku a je následně splatná do 30dnů.


4. ročník 

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání v pololetí a na konci 3. ročníku (průměru známek 1. a 2. pololetí školního roku).
Výše stanoveného školného pro další školní rok je žákovi písemně sdělena po ukončení 3. ročníku a je následně splatná do 30dnů.

 

 

                                                           Splátkový kalendář

Jednatel společnosti může na základě písemné žádosti (zákonného zástupce) žáka rozhodnout o pravidelných splátkách školného, které však musí být uhrazeny nejdéle do konce dubna příslušného školního roku.

Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě o podmínkách vzdělávání ve střední soukromé škole a tabulce školného, která jej její součástí.