OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

 

         1.      Marketing a jeho význam

         Význam pojmu marketing a jeho funkce.

         Historický vývoj marketingových koncepcí.

          Marketingový mix – modely 6P a 4C.

 

         2.         Marketingové pojetí produktu a jeho životní cyklus

         Marketingové pojetí produktu a jeho vrstvy (úrovně).

         Životní cyklus výrobku a jeho stadia.

         Analýza prodejního portfolia.

 

          3.         Výrobní a prodejní sortiment

          Šířka a hloubka výrobního a prodejního sortimentu.

          Sortiment služeb a vztahy na trhu. 

          Rozšiřování sortimentu – inovace.

 

         4.         Cena a její tvorba

         Cena jako nástroj marketingového mixu.

         Vztahy nabídky, poptávky a ceny.

         Stanovení prodejní ceny nových výrobků. Cenové slevy a jejich druhy.

 

 

         5.         Cenová pružnost, bod zvratu

         Tržní poptávka, pružnost poptávky.

         Produkty s neelastickou poptávkou a cenou.

         Výpočet koeficientu pružnosti, analýza bodu zvratu.

 

 

         6.         Místo prodeje a distribuce 

          Základní členění velkoobchodu, jeho úkoly.

          Charakteristika maloobchodních organizací a jejich členění.

          Parametry ideálního obchodu. Hlavní úkoly distribuce, distribuční kanály.

 

 

         7.         Propagace a komunikační mix 

          Charakteristika marketingové komunikace.

           Druhy propagace a jejich význam v marketingu.

           Charakteristika nástrojů komunikačního mixu.

 

         8.         Vztahy s veřejností a podpora prodeje

          Public relations – vztahy s veřejností, význam a funkce.

          Hlavní rozdíly mezi reklamou a public relations.

          Formy podpory prodeje v marketingu a jejich funkce.

 

 

              9.         Přímý prodej, osobní prodej a sponzoring

           Druhy přímého prodeje a jejich funkce.

           Druhy osobního prodeje a jejich význam.

           Druhy sponzoringu a jejich význam v marketingu.

 

         10.       Reklama a její regulace

          Druhy reklamy. Funkce reklamy. Regulace a kontrola reklamy.

          Etický kodex reklamy a jeho části.               

          Organizace působící na poli reklamy a jejich funkce.

 

         11.       Modely pro tvorbu reklamy

          Základní pravidla pro tvorbu reklamy. 

          Výrazové prostředky reklamy. Reklamní  podklady - brief.

          Model 6P, modely AIDA a ADAM.

 

         12.       Média a reklama

          Volba vhodných masmédií. Výhody a nevýhody jednotlivých médií.

          Etika reklamy v médiích.

          Firemní reklama a její specifika.

 

            13.          Marketingový výzkum

          Marketingová informační soustava.

          Marketingový průzkum a výzkum, rozdíly mezi nimi.

          Proces, druhy a metody marketingového výzkumu.

 

         14.       Marketingové pojetí trhu

          Druhy trhů. Veličiny trhu, tržní potenciál, tržní podíl, kapacita trhu.

          Kupní síla a spotřební koš.

          Monopol, konkurence a konkurenceschopnost.

 

         15.       Zákazníci

          Typy zákazníků, cílové skupiny.

          Potřeby ovlivňující nákupní chování.

          Hlavní psychologické faktory určující spotřební chování.

 

            16.          Podnik

           Charakteristika, členění.

           Právní formy podnikání.

           Vznik, zánik, likvidace a bankrot.

                       

              17.       Majetek podniku                                                    

            Význam, členění, charakteristika.

            Oběžný majetek, členění, oceňování, inventarizace.

            Dlouhodobý majetek, členění, pořízení, oceňování, opotřebení, vyřazení.

 

            18.       Evidence ekonomických činností 

           Druhy, zásady.

           Uživatelé, význam.

           Účetní doklady, náležitosti, vyhotovování, oběh.

 

            19.       Zásobovaní podniku                       

           Zásoby, členění, význam.

           Plánování, právní zajištění.

           Nákup, skladování, spotřeba zásob.

 

            20.       Daňový systém ČR

          Členění, plátce a poplatník, význam.

          Nepřímé daně, charakteristika, vliv na ekonomiku podniku.

          Přímé daně, charakteristika, vliv na činnost podniku.

 

            21.       Financování podniku

          Finanční zdroje, členění.

          Hospodářský výsledek, výpočet, změny, rozdělování.

          Úvěry, členění, úrok, RPSN.

 

            22.       Bankovnictví a pojišťovnictví

           Banky a jejich činnost.

           ČNB, význam pro ekonomiku.

           Členění pojištění, činnost pojišťoven, význam.

 

         23.       Národní hospodářství

          Subjekty, jejich cíle, vazby, činnosti, ukazatele.

          Evropská unie.

          Význam EU pro ČR.

 

         24.       Živnostenské podnikání

          Druhy živností, vznik a zánik.

          Povinnosti podnikatele.

          Živnostenská kontrola.

 

         25.       Hospodářská politika

          Subjekty, jejich činnost, význam.

          Cíle, magický čtyřúhelník, nástroje.

          Státní rozpočet.

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 23. 10. 2015