Rozložení učiva

Struktura obsahu učiva zahrnuje všeobecné vzdělávací předměty i odborně profilující předměty.

V nižších ročnících jsou předměty koncipovány tak, aby žáci zvládli základní výtvarné dovednosti a techniky a přitom se rozvíjela jejich estetická tvořivost. Získané znalosti si pak žáci ověřují během práce na nejrůznějších kompozičních cvičeních, které jsou v jednotlivých předmětech zadávány.

 

Zaměření studia

Specifická odborná příprava absolventa spočívá v seznámení se základními pojmy z oblasti kresby, grafiky, designu, fotografie, výtvarnictví a jejich aplikací během tvůrčí práce na projektech. Ve vyšších ročnících je tedy výuka zaměřena na vlastní tvorbu a získávání a rozvoj znalostí a dovedností souvisejících přímo se studovaným oborem a jeho zaměřením. V průběhu vzdělávání se klade důraz na rozvíjení estetického cítění a na uplatnění individuálních kreativních schopností, které jsou nezbytné pro vlastní tvorbu. Ve spojení s dalšími předměty získávají žáci kulturně-historický přehled důležitý pro jejich profesionální orientaci.

 

Odborné předměty (počet týdenních hodin)

 

                                                             A) Profilové předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Kreativní komunikace

2

2

 

 

4

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Modelování

2

 

 

 

2

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Figurální kresba

 

 

2

 

2

Výtvarná tvorba

4

4

2

4

14

Grafický design

 

 

4

4

8

¨ú

 

                                                           B) Ekonomické předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Podniková ekonomika

5

4

 

 

9

Management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4