Obecné cíle

Odborná praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají různé praktické činnosti profesního charakteru.

Soustředění hodin do týdenního bloku umožňuje zajímavější formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů

Žáci zpracovávají poměrně náročná zadání, která odpovídají skutečné činnosti odborníka v dané profesi, a při němž rozvíjejí dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků klíčových pro jejich další profesní činnost


Charakteristika

Odborná praxe má praktické zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti jak profesního charakteru. Praxe je organizačně realizována a zajišťována školou (učitelé odborných předmětů) v rozsahu dvou týdnů. Žáci se při ní bezprostředně zapojují pod vedením pověřeného odborného učitele do činností, které přímo odpovídají studovanému oboru. Tuto souvislou odbornou praxi povinně absolvují všichni žáci třetího až čtvrtého ročníku uměleckého vzdělávacího programu Animace a multimédia a Fotografie a média.

 

Zařazení odborné praxe do ročníku

 

3. ročník
 

pořadí, čas

 

1. týden

2. týden

program

 

audiovizuální tvorba

animace

obsah

 

televizní studio

zvolená animační technika

místo

 

studio AVT

učebna i mimoškolní prostor

vedoucí

 

učitel AVT

učitel ANM

 

4. ročník

 

pořadí, čas

 

1. týden

2. týden

program

 

plenér

maturitní práce

obsah

 

kresba, malba, fotografie

podle volby tématu

místo

 

exteriér (Praha)

učebny školy

vedoucí

 

učitel DES a PRV

vedoucí maturitní práce

 

 

Pojetí praxe (strategie)

Jednou z forem odborné praxe je i dvou týdenní praxe v rámci vzdělávání ve škole, která je zaměřena na praktické činnosti a dovednosti, které souvisí s odbornými profilovými předměty animace, audiovizuální tvorba, design, grafika, kresba a malba.

Výuka je organizována nejen tak, že žáci v těchto předmětech zpracují určité zadání či projekt (konkrétní úkol), ale že sami připraví a realizují jeho prezentaci (např.: zpracování svých prací pro své portfolio, výstavu či propagaci organizace; realizace části maturitní práce apod.)

 

Hodnocení odborné praxe

Výsledkem týdenní odborné praxe je v obecné rovině schopnost žáka přenést myšlenku a nápad do nějaké formy umělecké tvorby. Konkrétním výsledkem je pak práce či soubor prací z oblasti výtvarnictví, designu, fotografie, animace, filmu apod.

Výsledky hodnocení tvorby žáků, která je realizována při praxi, jsou zahrnuty do pololetní klasifikace odborných předmětů.

 

Směřování praxe

Při praxi jsou rozvíjeny prakticky všechny klíčové dovednosti. Z nich však nejvíce se rozvíjí schopnosti žáků, které jsou nezbytné pro práci v pracovním kolektivu, pro samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za řešení stanovených úkolů.
Odborná praxe přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce, protože jsou při ní rozvíjeny všechny klíčové dovednosti., z nichž nejdůležitější jsou takové, které umožní absolventovi úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě. 
 

Vedoucí praxe

Vedoucími odborné praxe jsou odborní učitelé, kteří vyučují příslušný předmět. Pro konkrétní praxi vždy zpracují projekt včetně harmonogramu činností, zajistí jeho realizaci i jeho vyhodnocení.