TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

 

 

                              1. Propagace festivalu

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení zadané akce. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo akce a charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – logo a maskot, plakát, billboard, leták, pozvánka, program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

Části zadání                  

1. návrh loga (případně lettering)

2. návrh maskota

3. návrh plakátu, billboardu, letáku

4. layout programu

5. návrh webu

 

                               2. Propagace akce                                                            

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení zadané akce. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo akce a charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – logo, plakát, billboard, leták, pozvánka, program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

Části zadání    

1. návrh loga (v případě filmové premiéry lettering názvu filmu)

2. návrh plakátu, billboardu, letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, přívěšek, propiska, placka),

3. jednoduchý návrh webu.

4. layout programu.

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                              3. Ilustrace a sazba knihy

Zadání

Grafické zpracování vzhledu knihy, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem knihy a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu.

Části zadání                     

1. design přebalu knihy

2. minimálně 7 ilustrací

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. vazba

5. plakát, propagující vydání knihy

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                               4. Design časopisu                                              

Zadání                 

Vytvořte design layout. Design časopisu by měl být doplněn o propagační kampaň v podobě plakátu, letáku, billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo časopisu a charakteristické výtvarné řešení. Uvést zdroje u stažených obrázků a informací.

Části zadání                      

1. návrh loga

2. návrh obálky a layoutu časopisu (autorské foto na titul)

3. návrh plakátu, billboardu, letáku (vnitřní strany musí obsahovat min. 50% vlastních fotografií)

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                               5. Design výrobku a propagace prodeje výrobku                                           

Zadání                 

Vytvořte design výrobku a vizuální styl jeho propagace. Design obalu výrobku by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím originálního firemního loga. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení.

Části zadání                     

1. návrh loga výrobku

2. vytvoření makety obalu

3. návrh plakátu, billboardu, letáku

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                               6. Propagace divadla                                                       

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení divadla. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – plakát, billboard, leták, pozvánka, program doprovodných akcí, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu a jednoduchá vizualizace výstavy v nafoceném prostředí.

Části zadání  

1. návrh loga.

2. návrh plakátu a billboardu (zakomponovat do interiéru a exteriéru)

3. návrh letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, přívěšek, propiska, placka)

4. jednoduchý návrh webu.

5. layout programu.

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                               7. Design a propagace počítačové hry                                           

Zadání

Vytvořte návrh designu a propagaci počítačové hry. Design hry by měl být doplněn o kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo (nebo výtvarně zpracovaný název hry) a charakteristického výtvarného řešení.

Části zadání                      

1. návrh postav a herního prostředí

2. návrh loga (lettering názvu hry)

3. návrh plakátu, billboardu, letáku

 

 

                               8. Design stolní společenské hry                                             

Zadání

Vytvořte design stolní společenské hry. Design hry by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení.

Části zadání                     

1. návrh stolní společenské hry, hrací pole, žetony, karty atd.

2. design obalu

3. návrh plakátu, letáku

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

                               9. Autorský komiks                                              

Zadání

Vytvořte autorský komiks a návrh na propagační materiály. Grafické zpracování vzhledu komiksu, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem komiksu a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu.

Části zadání

1. design přebalu komiksu

2. obsah komiksu

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. plakát, propagující vydání komiksu;

 

 

 

                               10. Propagace objektu (kavárna, cukrárna, bar, pizzerie, …)                                                

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení kavárny. Všechny níže uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace tohoto objektu by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – leták, pozvánka, nápojový lístek, reklamní předměty, jednoduchý návrh webu a jednoduchá vizualizace interiéru.

Části zadání      

1. návrh loga.

2. návrh letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, potisk sklenic a hrnků, obal cukru), jednoduchý návrh webu.

3. layout jídelního a nápojového lístku

4. návrh řešení interiéru.

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 

 

 

 

Příloha k zadání témat maturitních prací z DES

 

Cíl práce

Maturitní prací (MP) a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.

Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (další termín maturitních zkoušek).

 

Pravidla pro užití textu

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.


 

Posudek maturitní práce

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

 

Požadavky

Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD, DVD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).

Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.

Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.

Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).

Schopnost tvorby a práce s grafickými programy.

Grafická úroveň práce.

Formální úroveň práce.