STRUKTURA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

                        

                                                                                

                                     Produkce  …    (př.: charitativního koncertu)
 

1. Části zadání               

1.1          Analytická a navrhovaná část

Titulní list práce

 • obsahuje název školy název oboru vzdělání a jeho zaměření,
 • jméno a příjmení žáka, třídu žáka,
 • číslo tématu a název práce.

Obsah 

 • obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek

Profil firmy 

 • historie, úspěchy a filosofie firmy, její prezentace a směřování do budoucna.

Představení projektu 

 • obecným cílem každého projektu je dosáhnout požadované parametry v požadovaném termínu (cílová skupina, partneři projektu, program akce (scénář), reklamní nabídka, přínos projektu (sociální, kulturní, ekonomický atd.), kontakty).

Popis realizace projektu 

 • účel, smysl, idea projektu
 • zajištění zdrojů (finančních)
 • očekávaný ekonomický výsledek v rámci rozpočtových nákladů (kalkulace)
 • sestavení pracovního týmu a delegace zodpovědnosti
 • pracovní plán (časový harmonogram a přidělení dílčích úkolů)

Ekonomická část

 • finanční zdroje na projekt
  • vlastní
  • externí - fin. zdroje státní správa, EU, komunální zpráva, soukromý sektor,
 • rozpočet
  • příjmy
  • výdaje
  • výsledek

Přílohy

 • propagační materiál (plakát, leták, pozvánka, vstupenka, katalog, merchandising -doplňkový prodej (trička, propisky, hrníčky)). Propagační materiál nemusí žák produkce zpracovat sám, ale ve spolupráci se spolužákem z příslušného oboru, či externí osobou.
 • přehled sponzorů (generální, hlavní, příležitostný, mediální partner)
 • objednávky, smlouvy (1 konkrétní vyplněná smlouva -např. smlouva o dílo)
 • pozvánka ve dvojjazyčné verzi.

Závěr

 • zhodnocení práce
 • ekonomický a společenský přínos
 • klady a nedostatky
 • připomínky, poznámky

Podpis

 

1.2          Prezentační materiál

Prezentační materiál tvoří samostatnou část práce v rozsahu 5-8 stránek.

Obsahuje

 • hlavičku firmy (včetně všech informací o firmě)
 • logo firmy
 • popis díla či akce
 • hlavní tvůrce
 • žánrové zaměření
 • stručnou synopsi díla
 • předpokládaný rozpočet
 • harmonogram díla (akce)
 • herecké obsazení (účinkující)
 • nabídku pro sponzora, investora …

 

 2. Požadavky

 • Rozsah celé práce včetně sponzorského materiálu je stanoven na 25 - 30 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normám pro úpravu písemností (normostrana A4, 30 řádků, 60 znaků na řádku včetně mezer, tj. cca 1800 znaků na stránce) viz níže „Pravidla pro užití textu“.
 • Celou práci je potřeba odevzdat svázanou (spirálová, kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě – podepsané CD.
 • Kompletní práce obsahuje titulní list a všechny čistopisy odpovídající zadání. Součástí práce nejsou zadání a koncepty.
 • Obsah práce (logicky uspořádaný a sepsaný na druhé straně práce) bude obsahovat názvy všech kapitol a jednotlivých částí.
 • Všechny stránky budou očíslovány tak, aby odpovídaly obsahu práce.

 

 

3. Kritéria hodnocení práce

 • Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání.
 • Přínos a praktické využití práce.
 • Kvalita zpracování všech částí práce (analytická i navrhovaná část včetně sponzorského materiálu).
 • Dodržení všech norem pro úpravu písemností.
 • Grafická úroveň práce.

  

 

4. Příloha k zadání

4.1          Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují

 • schopnost žáka formulovat ucelený odborný text
 • pracovat s odbornou literaturou
 • aplikovat získané vědomosti

Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

4.2          Termín odevzdání práce 

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do 31. března příslušného roku.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

 

4.3          Posudek maturitní práce

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

4.4          Pravidla pro užití textu

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Číslování stran: 1. strana, která má dole své číslo je první strana textu za obsahem, např. str. č.   -6-  ((Čili počítají se všechny vnitřní stránky mimo desek např. titulní list, vakat (prázdný vložený list bez textu), autorská tiráž, obsah, ale žádná z nich nemá dole své číslo. VIZ číslování každé knihy))

Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

  

4.5          Konzultace

 Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.