OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

     

            1.         Autorské právo

            Autorské právo evropské a anglosaské, copyright.

            Autorská díla a jejich ochrana, agentury - kolektivní správa.

            Autorská práva osobnostní a jejich prodej, majetková práva a licence.

        

            2.         Produkce

            Produkce a producent, sestavení týmu produkce a jeho práce.

            Hlavní zásady a pravidla produkční činnosti.

            Jistoty, nejistoty a rizika práce produkčního.

           

            3.         Projekt

            Manažerské pojetí projektu,    

            Smysl a poslání projektu.

            Části projektu a jejich náplň.

 

            4.        Financování projektů v umělecké oblasti

            Vlastní a cizí zdroje, příspěvky, dotace.

            Fundraising, merchandising,

            dary a mecenáši, granty, sbírky a sponzoring.

           

            5.        Produkce výstav a veletrhů

            Specifika přípravy výstavy a veletrhu.

            Úkoly produkčního týmu.

            Zásady propagace akce.

            Financování akce.

 

            6.       Produkce festivalů a koncertů

            Druhy festivalů a jejich historie.

            Specifika přípravy festivalů a koncertů.

            Úkoly produkčního týmu.

            Zásady propagace a financování akce.  

  

            7.       Filmová produkce

            Význam a úloha producenta.

            Rozpočet filmu.

            Práce produkčního, předprodukce, produkce a postprodukce.

            Výroba filmu z hlediska produkce, natáčecí plán, literární příprava, štáb.    

 

            8.      Produkce a realizace divadelního představení

            Organizace provozu divadla.

            Dramaturgický plán, ferman.

            Harmonogram realizace. 

            Úkoly a práce jednotlivých divadelních souborů a jejich členů.

            Specifika pracovního poměru v divadle, smlouvy.   

 

            9.       Produkce televizních projektů

            Druhy televizních projektů a jejich realizace.

            Specifika práce produkčního v televizi.

            Castingy, dabing, reklamní spoty a jejich produkce.   

   

            10.       Produkce rozhlasových a webových projektů

            Druhy rozhlasových a webových projektů; jejich realizace.

            Specifika práce produkčního v rozhlase.

            Práce produkce v oblasti webové sítě.

 

            11.       Ochranná známka, ochranná značka

            Zákon o ochranných známkách a práva s ním spojená.

            Význam, přihláška a zápis ochranné známky, její použití a zánik.  

            Firemní kultura - image, goodwill, firemní identita, logo.

 

            12.        Právnické osoby provozující kulturní činnost

            Státní příspěvkové veřejnoprávní neziskové organizace.

            Druhy neziskových organizací, jejich společenský význam.

            Soukromé organizace, nadace a fondy (účel, založení, statut, podnikání, zánik).

 

            13.       Pracovní poměr a odměňování zaměstnanců     

            Pracovní smlouvy.

            Hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce.

            Mzda, složení, zdanění, mzdové výkazy.

            Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, pracovní cesty.       


            14.       Význam managementu a jeho historický vývoj

            Etymologie pojmu, základní funkce managementu.

            Management a podnikání.

            Vznik vědeckého řízení, etapy vývoje managementu v 19. a 20. století.

 

            15.       Manažerská funkce rozhodování

            Formy rozhodování.

            Rozhodovací postup a jeho etapy.

            Základní typy rozhodovacích problémů.

            Metody na podporu rozhodování. 

 

            16.       Manažerská funkce plánování

            Význam manažerské funkce plánování.

            Druhy plánů a jejich obsah.

            Varianty firemní strategie a taktiky. 

 

            17.       Manažerská funkce organizování  

            Vnitřní organizační struktura podniku.

            Základní pojmy organizace, jejich smysl a význam při organizaci.

            Moderní formy organizování.

 

            18.       Vedení lidí, stimulace a motivace

            Manažerské přístupy vedení lidí.

            Hodnocení pracovníků a jejich výkonů.

            Pozitivní a negativní stimulace a motivace, motivační nástroje.

            Historický vývoj motivačních koncepcí.

 

            19.       Řízení lidských zdrojů - personalistika

            Význam, obsah a funkce personalistiky.

            Firemní dokumentace.

            Lidské zdroje - získávání a výběr nových pracovníků.

            Pracovní podmínky, sociální klima, péče o pracovníky.

 

            20.       Kontrola a její význam v managementu

           Význam, obsah a funkce kontroly, druhy kontrol.

           Fáze kontrolního procesu.

            Zpětná vazba. Vnitřní a vnější audit.

            Chyby odhalené kontrolou, jejich příčiny a odstranění.

 

            21.       Základní analýzy v managementu

            Význam a praktické využití analýz v managementu.

            Druhy a obsahy analýz - SWOT analýza, analýza trhu,

            analýza prostředí, analýza portfolia podniku.

 

            22.       Osobnost manažera, styly manažerské práce

           Postavení manažera v organizaci, úrovně manažerů.

           Zásady práce manažera.

            Profil manažera.

           Styly řízení, vnější a vnitřní faktory ovlivňující řízení.

 

            23.       Komunikace v managementu

            Význam správné komunikace v managementu.

            Komunikační systémy - druhy komunikace.

            Základní chyby při komunikaci, komunikační šum a zkrat.

 

            24.       Manažerská psychologie

           Zkoumání osobnosti manažera a podřízených.

           Temperament, povaha, schopnosti a charakter manažera a zaměstnanců.

            Druhy konfliktů na pracovišti a jejich řešení.

 

 

 

            Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

            Praha, 24. 10. 2017