OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

 

            1.         Historie divadla, organizační struktura divadla

            Divadlo antické, středověké, alžbětinské, barokní. Komedie Dell Arte.

            Umělecký soubor, divadelní provoz.

            Provozní a umělecko-technické prostory.

           

         2.         Autorské právo

            Autorské právo - význam, oblast působnosti.

            Osobnostní a majetková práva.

            Způsob ochrany díla, licence.

        

         3.         Ekonomická příprava podnikání – oblasti přípravy

            Význam přípravy pro činnost podniku.

            Průzkum trhu, nabídka, poptávka.

            Rozpočet aktiv a zdrojů jejich financování.

            Rozpočet nákladů, výnosů a tvorby zisku.

 

         4.         Realizace natáčení hraného filmu

            Produkce a producent.

            Význam, funkce, vlastnosti a úloha producenta.

            Práce produkčního, dokončovací práce, distribuce.

                           

         5.         Pracovní poměr – vznik, povinnosti

            Trh práce – charakteristika.

            Nezaměstnanost a její řešení, produktivita práce.

            Ukončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr.

             

            6.         Ochranná známka

            Zákon, význam, vytvoření, přihláška a zápis, práva s ní spojená, zánik.              

            Správa autorského práva.         

            Kolektivní správci, agenturní činnost, povinná kolektivní správa.

                                                                                                                                                                           

         7.         Přípravné práce hraného filmu a rozpočet v umělecké oblasti

         Natáčecí plán, literární příprava, štáb.

         Průzkumné práce, obsazovaní rolí.

         Rozpočet v umělecké oblasti  - pojem, položky, význam, členění 

                   (film, divadlo, festival …).

                         

            8.         Projekt

           Manažerské pojetí.     

           Části, význam a členění projektu.

           Smysl a poslání projektu.

               

            9.         Kulturní akce

            Kulturní akce - pojem, druhy, festivaly.

            Dramaturg, kurátor.

            Pojem, činnost, členění, význam.

 

            10.       Právnické osoby provozující kulturní činnost

            Státní a soukromé organizace, neziskové organizace.

            Vznik závazků.

            Ekonomické a daňové dopady jejich řešení.

 

            11.       Odměňování zaměstnanců

            Mzda, složení, zdanění.

            Pracovní doba, rozvržení pracovní doby.

            Překážky v práci, dovolená, pracovní cesty.

 

            12.       Finanční zdroje v umělecké oblasti

            Příspěvky, dotace, granty.

            Fundraising, crowdfunding.

            Finanční analýza.

            Zdroje, ukazatele, význam.

 

            13.       Příprava a realizace divadelního představení

            Dramaturgický plán, harmonogram realizace.

            Smluvní vztahy.

            Smlouvy, náležitosti, druhy.

           

            14.       Obchodní společnosti

            Členění, kapitálové společnosti a jejich znaky.

            Společnost s ručením omezeným.

            Akciová společnost, akcie, hodnoty, způsoby pořízení, …

 


         15.       Význam managementu a jeho historický vývoj

            Etymologie pojmu, základní funkce managementu.

            Management a podnikání.

            Vznik vědeckého řízení, etapy vývoje managementu v 19. a 20. století.

 

         16.       Manažerská funkce rozhodování

           Formy rozhodování, rozhodovací postup a jeho etapy.

            Základní typy rozhodovacích problémů.

            Metody na podporu rozhodování.

 

         17.       Manažerská funkce plánování

            Význam manažerské funkce plánování.

            Druhy plánů a jejich obsah.

            Varianty firemní strategie.   

 

         18.       Manažerská funkce organizování  

            Vnitřní organizační struktura podniku.

            Základní pojmy organizace, jejich smysl a význam při organizaci.

            Moderní formy organizování.

 

         19.       Vedení lidí, stimulace a motivace

            Manažerské přístupy vedení lidí, hodnocení pracovníků a jejich výkonů.

            Pozitivní a negativní stimulace a motivace, motivační nástroje.

            Historický vývoj motivačních koncepcí.

 

         20.       Řízení lidských zdrojů - personalistika

            Význam, obsah a funkce personalistiky.

            Získávání a výběr nových pracovníků.

            Firemní dokumentace.

            Pracovní podmínky, sociální klima, péče o pracovníky.

 

         21.       Kontrola a její význam v managementu

            Význam, obsah a funkce kontroly, druhy kontrol.

            Fáze kontrolního procesu. Zpětná vazba. Vnitřní a vnější audit.

            Chyby odhalené kontrolou, jejich příčiny a odstranění.

 

         22.       Základní analýzy v managementu

            Význam a praktické využití analýz v managementu.

            Druhy a obsahy analýz.

            Analýza trhu, analýza prostředí, analýza portfolia podniku.

            SWOT analýza.

 

         23.       Osobnost manažera, styly manažerské práce

            Postavení manažera v organizaci, úrovně manažerů.

            Zásady práce manažera.

            Styly řízení, vnější a vnitřní faktory ovlivňující řízení.

 

         24.       Komunikace v managementu

            Význam správné komunikace v managementu, komunikační systémy.

            Druhy komunikace.

            Základní chyby při komunikaci, komunikační šum a zkrat.

 

         25.       Manažerská psychologie

            Zkoumání osobnosti podřízených. Studie Ego stavů a Johary systém.

            Temperament, povaha, schopnosti a charakter podřízených.

            Konflikty na pracovišti a jejich řešení.

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 24. 11. 2016