OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

1.     Kulturologie
Pojem kultura a umění. Vztah jednotlivce a společnosti.
Velké světové kultury a jejich vzájemný vztah.
Úloha a význam náboženství.

 

2.     Pravěké umění
Periodizace pravěkého umění.
Druhy výtvarného umění v období paleolitu, mezolitu, neolitu.
Megalitické stavby.

Umění doby bronzové a železné.

 

3.     Umění starověkého Egypta a Mezopotámie

Charakterizace starověké kultury.

Kultura, umění a architektura na území Mezopotámie (v době sumerské, akkadské, asyrské, novobabylonské).

Náboženství, výtvarné umění a písmo Egypta (Stará, Střední a Nová říše) a druhy staveb

(mastaba, pyramida, chrám, skalní hroby).

 

4.           Umění a náboženství starověké Číny
Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje.
Náboženství, filozofie.                                                                                                                   

 Výtvarné umění, užité umění, kaligrafie, architektura, nejvýznamnější vynálezy.

 

5.           Antické Řecko
Předřecké kultury. Periodizace starověkého Řecka.
Řecká architektura (řády, významné stavby).
Řecké sochařství, kánon (ideál).
Řecké užité umění.
Řecké divadlo, mytologie.
Význam antického Řecka pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

6.     Umění Apeninského poloostrova
Etruské umění. Periodizace starověkého Říma, historické souvislosti.
Mytologie, architektura (druhy staveb, znaky, urbanismus, významné památky).
Sochařství a malířství.

Divadlo v antickém Římě.

Význam antického Říma pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

7.           Předrománské umění a byzantské umění
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Umění křesťanské antiky, katakomby, architektura (bazilika, centrála).
Francká říše.

Kultura Velké Moravy.

 

8.           Románské umění
Periodizace a kulturně historické souvislosti.                                                                                          

Románské výtvarné umění (sochařství, malířství, knižní malba, iluminace, rukopisy, kodexy).    

Románská architektura, významné památky.

 

9.     Gotika
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Typické znaky gotického slohu v architektuře, významná centra gotického slohu v Evropě.

Významné stavby v Evropě a na našem území (M. z Arrasu, P. Parléř, B. Rejt).
Gotické sochařství a malířství, rukopisy (Giotto, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře).

Středověké divadlo.

 

10.     Renesance
Periodizace a kulturně historické souvislosti, typické znaky renesančního slohu v architektuře.
Významná centra renesanční kultury, nejdůležitější památky renesanční architektury v Evropě a na našem území (F. Brunelleschi, D. Bramante).
Malířství a sochařství (S. Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Tizian, A. Dürer, Michelangelo, Donatello).
Renesanční divadlo (zejména Anglie).

 

11.     Baroko
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Typické znaky barokního slohu v architektuře, významné památky baroka v Evropě a na našem území.  Barokní gotika.
Významní představitelé (G. L. Bernini, Borromini, K. a K. I. Dientzenhoferové, G. Santini).
Barokní sochařství a malířství (M. B. Braun, K. Škréta, V. Hollar, Caravaggio, D. Velázquez, P. P. Rubens, Rembrandt H. van Rijn).
Lidové baroko.

Barokní divadlo.

 

12.     Klasicismus a romantismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Typické znaky klasicismu, významné památky v Evropě a na našem území.
Významní představitelé malířství (J. L. David, F. de Goya).
Typické znaky romantismu, významné památky v Evropě a na našem území, historismus v architektuře (pseudostyly), purismus (J.Mocker).
Významní představitelé malířství (J. L. T. Géricault, E. Delacroix, W.Turner, J. Mánes).

 

13.         Realismus a „generace“ Národního divadla
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti, typické znaky realismu.
Projevy realismu v malířství a sochařství, inženýrské stavby (G. Eiffel).
Hlavní představitelé realismu (J. F. Millet, G. Courbet, K.Purkyně).
Stavba a výzdoba Národního divadla, „generace Národního divadla.“
Významní představitelé (J. Zítek, J. Schulz, M. Aleš, V. Hynais, F. Ženíšek, J. Mařák, V. Brožík, B. Schnirch, J.V. Myslbek).
Význam Národního divadla pro české národní uvědomění.
 

14.     Impresionismus, postimpresionismus a symbolismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky a náměty impresionismu.

Významní představitelé impresionismu a postimpresionismu (E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas, H. Toulouse-Lautrec, A. Rodin, P.Cézanne, G.Seurat,  A. Slavíček).

Symbolismus (O.Redon),

 

15.     Secese
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Znaky a náměty secesního umění.

Významné architektonické památky secese v Evropě a na našem území (A. Gaudí, V. Horta, J. Fanta, D. Jurkovič).
Sochařství a malířství (S. Sucharda, L. Šaloun, G. Klimt, E. Schiele, A. Mucha).
Užité umění.

 

16.         Expresionismus a fauvismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Znaky a náměty expresionismu v malířství.

Hlavní předchůdci expresionismu (V. van Gogh, E. Munch).
Německý expresionismus (L. Kirchner, V. Kandinskij, F. Marc, P. Klee).
Pařížská škola (M. Chagall, A. Modigliani).
Znaky a náměty fauvismu v malířství.
Hlavní představitelé fauvismu (H. Matisse, M. Vlaminck).
 

17.     Kubismus a futurismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.
Vývojová umění kubismu.

Znaky a náměty kubismu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.

Hlavní představitelé kubismu v Evropě a u nás (P. Picasso, G. Braque, F. Leger, J. Gris, O. Gutfreund, E. Filla, V. Kubišta, V. Špála, J. Čapek, J. Gočár, P. Janák, J. Chochol).
Znaky futurismu. Hlavní představitelé (E. T. Marinetti, U. Boccioni, L.Russolo, G.Severini).
 

18.     Metafyzická malba, dadaismus, surrealismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.
Znaky metafyzické malby a hlavní představitelé (G. de Chirico).
Znaky dadaistické malby, technika koláže, hlavní představitelé (T. Tzara, M. Duchamp, M. Ernst, F. Picabia).
Znaky surrealismu a hlavní představitelé (S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, J. Štyrský, Toyen).

 

19.         Vývoj evropské architektury a sochařství první poloviny 20. stol.
Kulturně historické souvislosti.                                                                                                                 

Významné stavby a hlavní představitelé první poloviny 20. století v Evropě a u nás.                             

Znaky funkcionalismu v architektuře(O. Tyl, J. Fuchs, M. van der Rohe, A. Loos, Le Corbusier, P. Janák).
Tradicionalismus (J. Plečnik).
Bauhaus (W. Gropius, L. M. Nagy).

Konstruktivistické sochařství (V. Tatlin, N. Gabo a A.Pevsner).
 

20.         Vývojové tendence soudobé světové a české architektury
Kulturně historické souvislosti ve druhé polovině 20. století.
Významná světová a česká architektonická díla a jejich tvůrci (K. Hubáček, O.Niemeyer, V. Milunić).
Postmoderna (J. Utzon).
Organická architektura (F. L. Wright, J. Kaplický).
Urbanismus.
 

21.         Nefigurativní abstraktní umění 20. století
Kulturně historické souvislosti.
Jednotlivé směry a jejich představitelé:
              orfismus (F. Kupka, R. Delaunay),

              neoplasticismus (P. Mondrian),

              suprematismus (K. Malevič, El Lisickij),
              informel ( J. Fautrier, A.Tapiés, V. Boudník, M.Medek),
              lettrismus (I. Isou),
              tachismus  (G. Mathieu),

              akční malba (J. Pollock),
              op-art (V. Vasarely),
              land art (J. Christo).

 

22.     Figurativní umění 2. poloviny 20. století
Kulturně historické souvislosti.

Směry zobrazující skutečnost v malířství a sochařství:

              kinetismus (J. Tinguely, A. Calder), Expo 58, Laterna magika (),

              pop-art (A. Warhol, R. Lichtenstein),

              intermediální tvorba (Nam June Paik),

              body-art (Ch. Burden),
              nová figurace v malířství a sochařství (F. Botero,  F. Bacon, H. Moore, O. Zoubek, K. Nepraš).

 

23.     Dějiny filmu
Vnik československého filmu.

Éra němého filmu do roku 1930.

Umělecké tendence ve filmu:

              francouzská avantgarda (L. Buñuel),

              filmová groteska (Ch. Chaplin, B Keaton),

              italský neorealismus (F. Fellini, P. P. Pasolini) aj.

„Zlatá šedesátá“ léta československého filmu (J. Trnka, V. Chytilová, J. Menzel, F. Vláčil).

Současný film.

 

24.     Světové a české kulturní dědictví
Významné světové a české galerie.

Architektonické a urbanistické celky ve světě a v českých zemích.

České památky UNESCO.

Co z výše uvedeného jste navštívil (a). Co vás zaujalo?

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 24. 11 2016                                                           

 

 

1.     Kulturologie
Pojem kultura a umění. Vztah jednotlivce a společnosti.
Velké světové kultury a jejich vzájemný vztah.
Úloha a význam náboženství.

 

2.     Pravěké umění
Periodizace pravěkého umění.
Druhy výtvarného umění v období paleolitu, mezolitu, neolitu.
Megalitické stavby.

Umění doby bronzové a železné.

 

3.     Umění starověkého Egypta a Mezopotámie

Charakterizace starověké kultury.

Kultura, umění a architektura na území Mezopotámie

              (v době sumerské, akkadské, asyrské, novobabylonské).

Náboženství, výtvarné umění a písmo Egypta (Stará, Střední a Nová říše) a druhy staveb.

              

4.           Umění a náboženství starověké Číny
Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje.
Náboženství, filozofie.                                                                                                                    

Výtvarné umění, užité umění, kaligrafie, architektura, nejvýznamnější vynálezy.

 

5.           Antické Řecko
Předřecké kultury. Periodizace starověkého Řecka.
Řecká architektura (řády, významné stavby).
Řecké sochařství, kánon (ideál).
Řecké užité umění.
Řecké divadlo, mytologie.
Význam antického Řecka pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

6.     Umění Apeninského poloostrova
Etruské umění. Periodizace starověkého Říma, historické souvislosti.
Mytologie, architektura (druhy staveb, znaky, urbanismus, významné památky).
Sochařství a malířství.

Divadlo v antickém Římě.

Význam antického Říma pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

7.           Předrománské umění a byzantské umění
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Umění křesťanské antiky, katakomby, architektura (bazilika, centrála).
Francká říše.

Kultura Velké Moravy.

 

8.           Románské umění
Periodizace a kulturně historické souvislosti.                                                                                          

Románské výtvarné umění

  (sochařství, malířství, knižní malba, iluminace, rukopisy, kodexy).    

Románská architektura, významné památky.

 

9.     Gotika
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Typické znaky gotického slohu v architektuře, významná centra gotického slohu v Evropě.

Významné stavby v Evropě a na našem území

              ().
Gotické sochařství a malířství, rukopisy

              ().

Středověké divadlo.

 

10.     Renesance
Periodizace a kulturně historické souvislosti, typické znaky renesančního slohu v architektuře.
Významná centra renesanční kultury, nejdůležitější památky renesanční architektury v Evropě a na našem území

              ().
Malířství a sochařství

              ().
Renesanční divadlo (zejména Anglie).

 

11.     Baroko
Periodizace a kulturně historické souvislosti.
Typické znaky barokního slohu v architektuře, významné památky baroka v Evropě a na našem území.  Barokní gotika.
Významní představitelé

              ().
Barokní sochařství a malířství

              (

              Rembrandt H. van Rijn).
Lidové baroko.

Barokní divadlo.

 

12.     Klasicismus a romantismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Typické znaky klasicismu, významné památky v Evropě a na našem území.
Významní představitelé malířství

              ().
Typické znaky romantismu, významné památky v Evropě a na našem území, historismus v architektuře (pseudostyly), purismus ().
Významní představitelé malířství

              ().

 

13.         Realismus a „generace“ Národního divadla
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti, typické znaky realismu.
Projevy realismu v malířství a sochařství, inženýrské stavby (G. Eiffel).
Hlavní představitelé realismu

              ().
Stavba a výzdoba Národního divadla, „generace Národního divadla.“
Významní představitelé

              (

              J.V. Myslbek).
Význam Národního divadla pro české národní uvědomění.
 

 

14.     Impresionismus, postimpresionismus a symbolismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky a náměty impresionismu.

Významní představitelé impresionismu a postimpresionismu

              ().

  •  

               (

 

15.     Secese
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Znaky a náměty secesního umění.

Významné architektonické památky secese v Evropě a na našem území

              ().
Sochařství a malířství

              ().
Užité umění.
 

16.         Expresionismus a fauvismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Znaky a náměty expresionismu v malířství.

Hlavní předchůdci expresionismu

              ().
Německý expresionismus

              (L. Kirchner, V. Kandinskij, F. Marc, P. Klee).
Pařížská škola

              (M. Chagall, A. Modigliani).
Znaky a náměty fauvismu v malířství.
Hlavní představitelé fauvismu

               ().
 

17.     Kubismus a futurismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.
Vývojová umění kubismu.

Znaky a náměty kubismu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.

Hlavní představitelé kubismu v Evropě a u nás

              (

               J. Čapek, J. Gočár, P. Janák, J. Chochol).
Znaky futurismu. Hlavní představitelé

              ().
 

18.     Metafyzická malba, dadaismus, surrealismus
Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.
Znaky metafyzické malby a hlavní představitelé (G. de Chirico).
Znaky dadaistické malby, technika koláže, hlavní představitelé

              ().
Znaky surrealismu a hlavní představitelé

              ().

 

19.         Vývoj evropské architektury a sochařství první poloviny 20. stol.
Kulturně historické souvislosti.                                                                                                                  Významné stavby a hlavní představitelé první poloviny 20. století v Evropě a u nás.                              Znaky funkcionalismu v architektuře

              ().
Tradicionalismus ().
Bauhaus ().

Konstruktivistické sochařství

              ().
 

20.         Vývojové tendence soudobé světové a české architektury
Kulturně historické souvislosti ve druhé polovině 20. století.
Významná světová a česká architektonická díla a jejich tvůrci

              ().
Postmoderna ().
Organická architektura

               ().
Urbanismus.

 

21.         Nefigurativní abstraktní umění 20. století
Kulturně historické souvislosti.
Jednotlivé směry a jejich představitelé:
              orfismus (F. Kupka, R. Delaunay),

              neoplasticismus (),

              suprematismus (),
              informel ( ),
              lettrismus (),
              tachismus  (),

              akční malba (),
              op-art (),
              land art ().

 

 

22.     Figurativní umění 2. poloviny 20. století
Kulturně historické souvislosti.

Směry zobrazující skutečnost v malířství a sochařství:

              kinetismus (), Expo 58, Laterna magika (),

              pop-art (),

              intermediální tvorba (),

              body-art (),
              nová figurace v malířství a sochařství

                          (, ).

 

23.     Dějiny filmu
Vnik československého filmu.

Éra němého filmu do roku 1930.

Umělecké tendence ve filmu:

              francouzská avantgarda (),

              filmová groteska (),

              italský neorealismus () aj.

„Zlatá šedesátá“ léta československého filmu

              ().

Současný film.

 

24.     Světové a české kulturní dědictví
Významné světové a české galerie.

Architektonické a urbanistické celky ve světě a v českých zemích.

České památky UNESCO.

Co z výše uvedeného jste navštívil (a). Co vás zaujalo?

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 24. 11 2016