Domů Pro studenty Maturita Maturitní práce

                                                        Maturitní práce a její obhajoba

                                                                           MZ 2015

stručný přehled témat


                                                       Stručný přehled témat ze všech oborů


Témata maturitní práce
 

předmět

třída

číslo

téma

 
 


AVT


4.A, 4.B


1.1


Znělka a propagace festivalu

 


1.2


Propagace sportovní akce

 


1.3


Dokumentární film

 


1.4


Hudební klip

 


1.5


Reklamní kampaň na činnost neziskové organizace

 


1.6


Hraný či trikový film

 
 


ANM


4.A, 4.B


2.1


Animovaný film, gag

 


2.2


Vizualizace a návrh interiéru

 


2.3


Komiks

 


2.4


Návrh a vizuální styl videohry

 


2.5


Krátká animace na téma Sci-fi

 


2.6


Reklama a nový vizuální styl + design výrobku

 
 


DES


4.A, 4.C


3.1


Propagace festivalu

 


3.2


Propagace akce

 


3.3


Ilustrace a sazba knihy

 


3.4


Design časopisu

 


3.5


Design výrobku a propagace prodeje výrobku

 


3.6


Propagace divadla

 


3.7


Design a propagace počítačové hry

 


3.8


Design stolní společenské hry

 


3.9


Autorský komiks

 


3.10


Propagace objektu (kavárna, cukrárna, bar, pizzerie, …)

 
 


PRO


4.B


4.1


Produkce výstavy

 


4.2


Produkce festivalu

 


4.3


Produkce soutěže

 


4.4


Produkce veletrhu

 


4.5


Produkce workshopu

 


4.6


Produkce televizního pořadu

 


4.7


Produkce dne

 


4.8


Produkce trhů

 


4.9


Produkce slavnosti

 


4.9


Produkce svatby

 


4.10


Produkce plesu


Audiovizuální tvorba

                                                 Témata z předmětu Audiovizuální tvorba
1.    Znělka a propagace festivalu

                                              

 

Zadání

Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.Části zadání:      

znělka festivalu (min. stopáž 00:00:40, formát DV PAL normal  (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);  

znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;

                                              

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

4. layout znělky nasazený na hudbu (případně na mluvený komentář), návrhy vizuálního stylu festivalu

5. konečná realizace - znělka na DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin, vizualizace v nafoceném prostředí

 

 

 

 

 

2.   Propagace sportovní akce 

                                              

 

Zadání

 

Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

 

 

Části zadání:

               
znělka (min. stopáž 00:00:40, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);  

znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;

 

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

4. layout znělky nasazený na hudbu (případně na mluvený komentář), návrhy vizuálního stylu sportovní akce

5. konečná realizace - znělka na DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin, vizualizace v nafoceném prostředí, maskot

3. Dokumentární film                                      

 

 

Zadání

 

Dokumentární film, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti, specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.

Možnost natočit i fiktivní dokument. 

 

 

Části zadání:        

 

stopáž  5 - 15 min, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

 

1. psaný námět, seznam respondentů s předpokládaným vztahem k problematice

2. bodový scénář

3. konečná realizace - na DVD s obalem a potiskem, filmový plakát, pozvánka do kina

4. písemná i ústní obhajoba vaší práce

 

 

 

 

4.  Hudební klip

                                              

 

Zadání

 

Rytmická obrazová montáž či animace střihaná na hudbu. Součást práce je návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh cd s obalem a bookletem.

 

 

Části zadání:      

 

min. stopáž 00:03:00 (podle délky skladby), formát DV PAL normal (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh CD s obalem a bookletem;

 

1. storyboard (s popisy času, přibližného děje), informace o interpretovi a skladbě

2. návrh výtvarného a technického řešení klipu (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

3. layout nasazený na hudbu

4. konečná realizace -  DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

5. písemná i ústní obhajoba práce

 

Klip může být realizován libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací.

  

5. Reklamní kampaň na činnost neziskové organizace

                                              

 

Zadání

 

Výzva k podpoře organizace, která se tímto problémem zaobírá. Podle činnosti a charakteru společnosti pro ni vytvořit plakát, banner, vizitku společnosti, reklamní předměty- tričko, placka, hrnek, přívěšek.

 

Části zadání:                      

 

reklamní spot, min. stopáž 00:01:30, formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

 

1. storyboard, psaný námět (synopse) a z něj vyplývající grafické řešení

2. návrh výtvarného a technického řešení reklamy (fotky, modely ve 3D, kresby)

3. layout reklamy nasazený na hudbu, nahraný komentář, návrhy vizuálního

    stylu (plakát),

4. konečná realizace - DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

5. písemná obhajoba práce 

6. informace o činnosti neziskové organizace

 

 

 

 

6.  Hraný či trikový film

                                              

 

Zadání

 

Autorský film, definovaný atmosférou a prostředím, kam bude dílo situováno. Například vesmír, budoucnost či alternativní historie. 

 

 

Části zadání:
  
   

min. stopáž 5 – 10 min, formát DV PAL normal  (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps)

 

1. psaný námět, popis děje a charakteristika postav, storyboard

    (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje)

2. návrh výtvarného a technického řešení (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

3. layout nasazený na hudbu, komentář

4. konečná realizace - DVD s obalem a potiskem, storyboard, filmový plakát

5. písemná obhajoba maturitní práce

  


příloha AVT
 

                                     Příloha k zadání z předmětu Audiovizuální tvorba 

Cíl práce              

 

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.
Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

 

 

Termín odevzdání práce

 

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

 

 

Pravidla pro užití textu     

 

velikost písma:                    12

řádkování:                          1,5

typ písma:                          Times New Roman

 

okraje stránek:                    levý - 3cm

                                        pravý - 2,5 cm

                                        horní a dolní - 2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

 

 

Posudek maturitní práce

 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

 

 

Konzultace

 

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.
Počet vyhotovení


Jedno vyhotovení včetně CD.

 

 

 

Požadavky
                
Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

 

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

 

 

Kritéria hodnocení práce

 

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).


Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.


Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.


Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).


Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a  grafickými programy.


Grafická úroveň práce.


Formální úroveň práce.
 

                             

 Animace

 

                                                    Témata z předmětu Animace
 
1. Animovaný film, gag

                                              

 

Zadání                

 

Krátký animovaný film dle vlastního scénáře nebo krátká animovaná groteska, vtip. Pantomimický vtip, překvapivý a účinný komický nápad, rozvíjený na porušené logice situace. Gagy se objevily nejprve v kreslených filmech a groteskách; vyžadovaly často akrobatické umění od herců nebo pomoc kaskadérů pro vyjádření absurdních dějových situací. Gag je v současnosti základním prvkem animovaného filmu a filmové komedie.

 

 

Části zadání:  
    

krátký animovaný film nebo animovaný gag, možnost natočit i sérii gagů; min. stopáž 00:02:00, formát DV PAL normal (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps)

 

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. psaný námět, popis děje a charakteru postav, storyboard (s popisy času, velikost záběrů, přibližného děje),

3. návrh výtvarného a technického řešení (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

4. layout nasazený na hudbu, komentář SMAZAT

5. konečná realizace -  DVD s obalem a potiskem, storyboard, filmový plakát

6. písemná i ústní obhajoba vaší práce

 

 

 

 

2. Vizualizace a návrh interiéru

                                              

 

Zadání 

 

Interiér (model v 3D); náhledy modelu plus průlet interiérem; vizuální komunikace v místnosti - komunikační systém (piktogramy s popisky, rozcestníky, značky); drobné desingové doplňky - skleničky, kohoutky atd., poutač nad vchodem.

 

 

Části zadání: 
                     

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. kreslený návrh

3. hlavní model rozpracovaný, plus návrhy piktogramů

4. finální realizace, 3D model nebo maketa, video průjezd kamerou interiérem

 

min. stopáž 00:03:00; formát DV PAL normal (720:576) nebo DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps)

 

 

 

 

3.    Komiks

                                              

 

Zadání

 

Grafické zpracování vzhledu komiksu, k němuž patří design obalu, sazba a koncepční zpracování vzhledu. Komiks patří k jednomu z nejpopulárnějších literárních žánrů současnosti. Dnešní zrychlené vnímání světa, kdy trvá jen vteřinu, než se na něco podíváme a procítíme emoci, komiks úspěšně naplňuje. Komiksy reflektují současné skutečné události. Na dospělé čtenáře působí jako návrat ke hře, fantazii, do dětství. Tvorba komiksů vyžaduje výtvarný a literární talent. Spojuje obraz, vtip a krátké slovní spojení

 

 

Části zadání:      

 

1. ukázky kreseb - využití karikatury

2. stránky komiksu

3. obal

4. sazba

5. vazba

6. uspořádání panelů

7. plakát, propagující vydání komiksu

 

 

 

 

4.  Návrh a vizuální styl videohry

                                              

 

Zadání

 

Návrh a vizuální styl videohry. Demo ukázka (neinteraktivní), propagační materiál, 3D nebo flashová animace, prostředí, postavy, propagace.

 

 

Části zadání:                      

 

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. kreslený náčrt, návrhy prostředí, postav

3. hlavní model rozpracovaný

4. finální realizace, 3D model

5. 3D video ukázka - demo (min. stopáž 00:03:00, formát DV PAL720:576, DV PAL widescreen1024:576,    72dpi, 25fps)

 6. reklamní plakát, propagační materiál

 

 

 

 

5. Krátká animace na téma Sci-fi

                                              

 

Zadání

 

Autorský animovaný film. Definován především rekvizitami a prostředím, kam bude dílo situováno, jako je například interiér, exteriér vesmírné lodi apod. Důraz na 3D animaci. Děj je zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie.

 

 

Části zadání:                      

 

min. stopáž 00:03:00; formát DV PAL normal (720:576) nebo  DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

               

1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

2. psaný námět, popis děje a charakteristika postav, storyboard (s popisy

    času, velikosti záběrů, přibližného děje)

3. návrh výtvarného a technického řešení (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

4. layout nasazený na hudbu, komentář

5. konečná realizace -  DVD s obalem a potiskem, storyboard, filmový plakát

6. písemná obhajoba práce

 

 

 

 

6. Reklama a nový vizuální styl + design výrobku

               

               

Zadání

 

Produktový design představuje specifický obor propagační grafiky, ke kterému je nutno přistupovat z mnoha pohledů. Obal výrobku musí být jednoduše odlišitelný od konkurence a zároveň musí svým vzhledem naznačovat svůj účel a obsah. Součástí designu je malá verze grafického manuálu, ve kterém jsou přesně stanovena designová pravidla týkající se výrobku včetně jeho prezentace v obchodech (balení, cenovky, stojany apod.).

 

 

Části zadání:

 

min. stopáž 00:01:00; formát DV PAL (720:576), DV PAL widescreen (1024:576, 72dpi, 25fps);

k reklamě udělat reklamní plakát, vizualizaci celého designu výrobku;

 

1. storyboard, psaný námět (synopse) a z něj vyplývající design výrobku

2. návrh výtvarného a technického řešení reklamy (fotky, modely ve 3D, kresby)

3. layout reklamy nasazený na hudbu, nahraný komentář, návrhy vizuálního stylu

4. konečná realizace -  DVD s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

5. písemná obhajoba práce

 

Reklama může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací.


příloha ANM


                                          Příloha k zadání tématu z Animace

 

 

 

 

Cíl práce              


Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce. Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

 

 

Termín odevzdání práce


Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. Maturitní práci pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by tuto zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

 

 

Pravidla pro užití textu     

 

velikost písma:                    12

řádkování:                          1,5

typ písma:                          Times New Roman

 

okraje stránek:                    levý - 3cm

                                         pravý - 2,5 cm

                                         horní a dolní - 2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

 

 

Posudek maturitní práce

 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

 

 

Konzultace

 

Při vlastním zpracování maturitní práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.
Počet vyhotovení


Jedno vyhotovení včetně CD.

 

 

 

Požadavky

Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

 

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

 

 

Kritéria hodnocení práce

 

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).


Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.

Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.


Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).


Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a  grafickými programy.


Grafická úroveň práce.


Formální úroveň práce.


Design


                                                    Témata z předmětu Design 1. Propagace festivalu

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte kompletní propagační řešení zadané akce. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadnoidentifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo akce a charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – logo a maskot, plakát, billboard, leták, pozvánka, program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

 

 

Části zadání:                      

 

1. návrh loga (případně lettering)

2. návrh maskota

3. návrh plakátu, billboardu, letáku

4. layout programu

5. návrh webu

 

 

 

 

2. Propagace akce             

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte kompletní propagační řešení zadané akce. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo akce a charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – logo, plakát, billboard, leták, pozvánka, program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

 

 

Části zadání:      

 

1. návrh loga (v případě filmové premiéry lettering názvu filmu)

2. návrh plakátu, billboardu, letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, přívěšek, propiska, placka),

3. návrh reklamního stojanu, jednoduchý návrh webu.

4. layout programu.

 

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

3. Ilustrace a sazba knihy

                                              

 

Zadání

 

Grafické zpracování vzhledu knihy, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem knihy a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu.

 

 

Části zadání:                      

 

1. design přebalu knihy

2. minimálně 7 ilustrací

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. vazba

5. plakát, propagující vydání knihy; vizualizace prodejního stojanu s knihou

 

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

4. Design časopisu

                                              

 

Zadání                 

 

Vytvořte design layout. Design časopisu by měl být doplněn o propagační kampaň v podobě plakátu, letáku, billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo časopisu a charakteristické výtvarné řešení.

 

 

Části zadání:                      

 

1. návrh loga

2. návrh obálky a layoutu časopisu (autorské foto na titul)

3. návrh plakátu, billboardu, letáku (vnitřní strany musí obsahovat min. 50% vlastních fotografií)

 

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

5. Design výrobku a propagace prodeje výrobku

                                              

 

Zadání                 

 

Vytvořte design výrobku a vizuální styl jeho propagace. Design obalu výrobku by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím originálního firemního loga. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení.

 

Části zadání:                       

 

1. návrh loga výrobku

2. vytvoření makety obalu

3. návrh reklamního stojanu

4. návrh plakátu, billboardu, letáku

 

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

 

6. Propagace divadla        

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte kompletní propagační řešení divadla. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – plakát, billboard, leták, pozvánka, program doprovodných akcí, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu a jednoduchá vizualizace výstavy v nafoceném prostředí.

 

 

Části zadání:      

 

1. návrh loga.

2. návrh plakátu a billboardu (zakomponovat do interiéru a exteriéru)

3. návrh letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, přívěšek, propiska, placka)

4. jednoduchý návrh webu.

5. layout programu.

 

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

7. Design a propagace počítačové hry

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte návrh designu a propagaci počítačové hry. Design hry by měl být doplněn o kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo (nebo výtvarně zpracovaný název hry) a charakteristického výtvarného řešení.

 

 

 

Části zadání:                      

 

1. návrh postav a herního prostředí

2. návrh loga (lettering názvu hry)

3. návrh plakátu, billboardu, letáku

 

 

 

 

8. Design stolní společenské hry

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte design stolní společenské hry. Design hry by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení.

 

 

 

Části zadání:                      

 

1. návrh stolní společenské hry, hrací pole, žetony, karty atd.

2. design obalu

3. návrh plakátu, letáku a reklamního stojanu

 

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

 

 

 

9. Autorský komiks

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte autorský komiks a návrh na propagační materiály. Grafické zpracování vzhledu komiksu, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem komiksu a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu.

 

 

Části zadání:                      

1. design přebalu komiksu

2. obsah komiksu

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. plakát, propagující vydání komiksu;

5. vizualizace prodejního stojanu s komiksem

 

 

 

 

10. Propagace objektu (kavárna, cukrárna, bar, pizzerie, …) 

                                              

 

Zadání

 

Vytvořte kompletní propagační řešení kavárny. Všechny níže uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace tohoto objektu by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – leták, pozvánka, nápojový lístek, reklamní předměty, jednoduchý návrh webu a jednoduchá vizualizace interiéru.

 

 

Části zadání:      

 

1. návrh loga.

2. návrh letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, potisk sklenic a hrnků, obal cukru), jednoduchý návrh webu.

3. layout jídelního a nápojového lístku

4. návrh řešení interiéru.

 

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 


příloha DES                                                Příloha zadání z předmětu DESIGN


Cíl práce

 

Maturitní prací (MP) a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.

Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

 
 

Termín odevzdání práce

 

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (další termín maturitních zkoušek).

 
 

 

Pravidla pro užití textu

 

velikost písma:                    12

řádkování:                          1,5

typ písma:                          Times New Roman

 

okraje stránek:                    levý - 3cm

                                         pravý - 2,5 cm

                                         horní a dolní - 2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

 
 

Posudek maturitní práce

 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

 
 

Konzultace

 

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.
Požadavky

               

Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD, DVD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

 

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

 

 

Kritéria hodnocení práce

 

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).


Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.


Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.


Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).


Schopnost tvorby a práce s grafickými programy.


Grafická úroveň práce.


Formální úroveň práce.

Produkce

                                                    Zadání z předmětu Produkce1.   Produkce  ……….......................                (charitativního koncertu)

 
 

Části zadání:                                      

 
 

               A. Analytická a navrhovaná část

               

Titulní list práce (obsahuje název školy název oboru vzdělání a jeho zaměření, jméno a příjmení žáka, třídu žáka, číslo tématu a název práce).


Obsah (obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek).


Profil firmy (historie, úspěchy a filosofie firmy, její prezentace a směřování do budoucna).


Představení projektu (obecným cílem každého projektu je dosáhnout požadované parametry v požadovaném termínu) - cílová skupina, partneři projektu, program akce (scénář), reklamní nabídka, dopady projektu (sociální, kulturní, ekonomické atd.), kontakty.


Popis realizace projektu – účel projektu (idea, očekávaný výsledek v rámci rozpočtových nákladů), sestavení pracovního týmu a pracovní plán, řídící mechanismy projektu, zajištění zdrojů.


Ekonomická část, finanční zdroje na projekt, rozpočet akce, příjmy a výnosy.


Přílohy, propagační materiál, objednávky, smlouvy, pozvánka ve dvojjazyčné verzi.


Závěr, zhodnocení práce, ekonomický a společenský přínos; klady a nedostatky, připomínky, poznámky.

Podpis autora.

 

 

               B. Sponzorský materiál

 

Sponzorský materiál tvoří samostatnou část práce. Obsahuje historii firmy, cíl a smysl projektu, program akce a sponzorskou nabídku.

  

Požadavky

 

Rozsah celé práce včetně sponzorského materiálu je stanoven na 25 - 30 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normám pro úpravu písemností.

Celou práci je potřeba odevzdat svázanou (spirálová, kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě.


Kompletní práce obsahuje titulní list a všechny čistopisy odpovídající zadání. Součástí práce nejsou zadání a koncepty.


Obsah práce (logicky uspořádaný a sepsaný na druhé straně práce) bude obsahovat názvy všech kapitol a jednotlivých částí.


Všechny stránky budou očíslovány tak, aby odpovídaly obsahu práce.

 
 

 

Kritéria hodnocení práce

 

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání.


Přínos a praktické využití práce.


Kvalita zpracování všech částí práce (analytická i navrhovaná část včetně sponzorského materiálu).


Dodržení všech norem pro úpravu písemností.


Grafická úroveň práce.

 

 

 příloha PRO

  

 
 

 

                                              Příloha zadání z předmětu Produkce

 

 


 

Cíl práce              

 

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují schopnost žáka formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 
 

 

Termín odevzdání práce 

 

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

 

 

 

Posudek maturitní práce

 

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 
 

 

Pravidla pro užití textu

               

velikost písma:                    12

řádkování:                          1,5

typ písma:                          Times New Roman

 

okraje stránek:                    levý - 3cm

                                        pravý - 2,5 cm
                                        horní a dolní - 2 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 
 

 

Konzultace

 

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.obhajoba AVT
                                                          Písemná obhajoba z Audiovizuální tvorby

 
Rozsah:
 

       jedna normostrana

 

Obsah:


 

1.      Ideový záměr práce 
     

1.1      Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                  (proč jsem si téma zvolil)


1.2     Rozepsaný a vysvětlený záměr

                  (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 


 

2.      Technologická explikace

                  (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)


2.1      Kamera a zvuková technika


2.2      Světla, objektivy


2.3      Software na střih


2.4      Kostýmy, rekvizity apod.

 


 

3.      Realizační postup
 

3.1      Námět a scénář


3.2      Příprava natáčení a vlastní natáčení

                  (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)


3.3      Střih


3.4      Postprodukce


3.5      Triky, titulky, hudba

 


 

4.      Vlastní zhodnocení


4.1      Dosažení zvoleného záměru


4.2      Nové zkušenosti získané realizací této práce

obhajoba ANM
                                                         Písemná obhajoba z Animace

 Rozsah:   


     jedna normostrana

 
Obsah:
1.     Ideový záměr práce      


1.1     Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                 (proč jsem si téma zvolil)


1.2     Rozepsaný a vysvětlený záměr

                 (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 


 

2.    Technologická explikace

                 (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)


2.1      Kamera a zvuková technika


2.2      Světla, objektivy


2.3      Software na střih


2.4      Kostýmy, rekvizity apod.

 


 

3.     Realizační postup
 

3.1      Námět a scénář


3.2      Příprava natáčení a vlastní natáčení

                    (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)


3.3      Střih


3.4      Postprodukce


3.5      Triky, titulky, hudba

 
 

 

4.     Vlastní zhodnocení


4.1       Dosažení zvoleného záměru


4.2       Nové zkušenosti získané realizací této práce

obhajoba DES                                                    Písemná obhajoba z Designu
 


 

Rozsah:               


      jedna normostrana


Obsah                 
1.      Úvod               


1.1       Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                       (proč jsem si téma zvolil)


1.2       Rozepsaný a vysvětlený záměr

                       (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)


1.3       Zjištěné informace z rešerše

                       (použité informační zdroje na dané téma)

2.      Popis pracovního postupu


2.1      Zvolená technika


2.2      Použitý materiál


2.3      Inspirační zdroje


2.4      Historický kontext, konfrontace se současnými autory

                       (srovnání, rozdíly v přístupu atd.)


2.5      Výjimečnost práce

                       (v čem je práce odlišná, jakou inovaci přináší)

3.      Vlastní zhodnocení práce, závěr


3.1      Zdařilost skloubení obsahové a formální stránky

                       (sebekritika, sebereflexe)


3.2      Vlastní zjištění a postřehy


3.3      Shrnutí a zhodnocení
4.A
 

Volba témat maturitních prací studentů 4.A


poř.

jméno

 

otázka

vedoucí

oponent

práce

CD

obhajoba


 

1.

Ančerlová

2.

Propagace akce

Ja

2.

Beranová

5.

Design výrobku

To

Be

3.

Blaháková

5.

Design výrobku

Be

To

4.

Častulíková

6.

Hraný či trikový film

Jv

Fd

5.

Fišar

6.

Hraný či trikový film

Fd

Jv

6.

Havlíková

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

7.

Honischová

8.

Design společenské hry

To

8.

Komendová

8.

Design společenské hry

To

9.

Kuba

7.

Design počítačové hry

Ja

To

10.

Kučerová

5.

Design výrobku

To

11.

Marková

7.

Design počítačové hry

Be

To

12.

Martínková

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

13.

Muchychka

7.

Design počítačové hry

Be

To

14.

Nassyrová

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

15.

Neumannová

8.

Design společenské hry

To

16.

Nováková

3.

Dokumentární film

Fd

Jv (Ke)

17.

Sovková

4.

Hudební klip

Fd

Jv

18.

Stetsiy

3.

Dokumentární film

Fd

Jv

19.

Stoklasa

7.

Design počítačové hry

To

Be

20.

Šišperová

1.

Animovaný film, gag

Jv

Be

21.

Špotová

9.

Autorský komiks

Ja

Be

22.

Topol

5.

Krátká animace, téma Sci-fi

To

Be

23.

Trejbal

4.

Hudební klip

Be

Jv

24.

Tučková

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

25.

Vais

2.

Vizualizace a návrh interiéru

To

Be

26.

Vítek

3.

Dokumentární film

Fd

Be

27.

Vladík

4.

Hudební klip

Fd

Jv

28.

Vlasák

5.

Design výrobku

Be

To

29.

Říha

3.

Dokumentární film

Fd

Jv

30.

Kabíčková

4.

Design časopisu

Be

Ja
4.B

Volba témat maturitních prací studentů 4.B (PAN)


poř.

jméno

 

otázka

vedoucí

oponent

práce

CD

obhajoba

 
 

1.

Bouší

7.

Vizualizace a návrh exteriéru

To

Be

2.

 Důbrava

1.

Animovaný film, gag

To

Be

3.

Frank

6.

Reklama a nový vizuální styl

To

Be

4.

Hron

4.

Hudební klip

Jv

Fd

5.

Chramosta

3.

Dokumentární film

Jv

Fd

6.

Kopřivová

4.

Hudební klip

Fd

Jv

7.

Le Nhat

6.

Hraný či trikový film

Jv

Fd

8.

Martinovská

3.

Dokumentární film

Jv

Fd

9.

Matějček

6.

Hraný či trikový film

Jv

Fd

10.

Pokorný

4.

Hudební klip

Fd

Jv

11.

Radvak

6.

Hraný či trikový film

Jv

Fd

12.

Rezek

4.

Hudební klip

Jv

Fd

13.

Shtol

4.

Hudební klip

Jv

Fd

14.

Skupien

4.

Hudební klip

Jv

Fd

15.

Stachurová

4.

Hudební klip

Fd

Jv

16.

Stoklasa

4.

Hudební klip

Jv

Fd

17.

Štěrbová

3.

Dokumentární film

Fd

Jv

18.

Veselý

4.

Hudební klip

Jv

Fd

19.

Vlach

3.

Dokumentární film

Jv

Fd

20.

Ždánská

4.

Hudební klip

Jv

Fd

21.

Černý

6.

Reklama a nový vizuální styl

To

Fd

Volba témat maturitních prací studentů 4.B (PRO)

 

poř.

jméno

 

otázka

vedoucí

oponent

práce

CD

obhajoba

 
 

1.

Cidlina

10.

Projekt divadla jako stagion

(jako s.r.o.)

Ca

Do

2.

Grüsser

10.

Projekt jednosouborového divadla (jako zisková organ.)

Ca

Do

3.

Nesveda

5.

Produkce televizního pořadu

Ca

(Mč)

Do
4.C

Volba témat maturitních prací studentů 4.C


poř.

jméno

 

otázka

vedoucí

oponent

práce

CD

obhajoba

 
 

1.

Bakay

4.

Design časopisu

Be

Ja

2.

Bartová

5.

Design výrobku

Ja

Bl

3.

Béraudová

2.

Propagace akce

Ja

Bl

4.

Boháčová

2.

Propagace akce

Ja

Bl

5.

Braun

9.

Autorský komiks

Be

Ja

6.

Červenka

4.

Design časopisu

Bl

Ja

7.

Dražanová

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

Bl

8.

Homolová

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

Bl

9.

Hujerová

2.

Propagace akce

Ja

Bl

10.

Malát

2.

Propagace akce

Be

Bl

11.

Nonfriedová

1.

Propagace festivalu

Be

Bl

12.

Olbert

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

Bl

13.

Saňa

3.

Ilustrace, sazba knihy

Ja

Be

14.

Smolová

10.

Propagace objektu

Ja

Be

15.

Štegmanová

2.

Propagace akce

Ja

Bl

16.

Vacek

4.

Design časopisu

Ja

Be

17.

Výtvarová

9.

Autorský komiks

Ja

Be

18.

Zach

9.

Autorský komiks

Be

Ja

19.

Nemčeková

4.

Design časopisu

Bl

Ja


 
Adam_Rezek_28129~0.JPG
070320122577.jpg
Vladik_Ondrej.JPG
4A-12-09_laznovsky2Ckocour2Czelenka.flv
lyzar-kurz-1-2012_41_20120616_1853592865.jpg