Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

školní rok je v plném proudu, blíží se Vánoce a než se nadějeme, bude tu pololetí. Rád bych Vám proto sdělil několik informací.

               V říjnu proběhla na naší škole pravidelná školní inspekce. Její výsledky jsou velmi dobré. Ve své zprávě inspekce konstatuje: Škola kontinuálně rozvíjí koncepci odborného vzdělávání založeného na propojení talentů a tvůrčích schopností žáků se znalostí nejmodernějších typů počítačových programů. Nadále se zlepšuje technické vybavení školy. Za silné stránky inspekce považuje:

- materiální a technické vybavení školy

- tvůrčí a přátelskou atmosféru v průběhu vzdělávání

- zapojení výkonných umělců a odborníků z praxe do výuky

- velmi dobrou úroveň výuky uměleckých předmětů

Dále zpráva uvádí:

Koncept odborného vzdělávání je založen na podpoře talentu žáků, jejich tvůrčích schopností s propojením znalostí nejmodernějších typů počítačových programů. Pedagogové plní ve výuce roli průvodců a poradců, přičemž vzdělávání je chápáno jako tvůrčí proces. Výrazným znakem výchovně vzdělávacího procesu je individualizace a diferenciace, jež umožnuje plně rozvíjet talent a kreativitu žáků.

Učitelé poskytovali při hospitacích žákům cílenou podporu podle jejich potřeb, vytvářeli prostor pro dotazy, dopomoc, průběžnou zpětnou vazbu o dosaženém učebním pokroku. Sledované hodiny měly promyšlenou strukturu s jasným stanovením cíle a tématu, byly organizačně a metodicky dobře připraveny a zvládnuty. Učitelé vedli žáky k uměleckému vnímání a ztvárnění okolního světa, k rozvoji fantazie a budování vlastního výtvarného názoru a zároveň k praktickému seznamování s výtvarnými technikami, s jejich kombinací a experimentování s nimi, čímž rozvíjeli a posilovali kreativitu žáků. Výukou se účelně prolínalo povzbudivé hodnocení vyučujících, které dávalo srozumitelnou zpětnou vazbu o úrovni práce žáků, vztaženou k pokroku každého, i k možnosti změny. K provázanosti teoretické a odborné složky vzdělávání přispívaly mezipředmětových vztahy. Zvolené vzdělávací strategie korespondovaly s charakterem probíraného učiva a stanoveným vzdělávacím cílem. Ve značné části sledovaných hodin učitelé důsledně aktualizovali probírané učivo a zvyšovali názornost výuky využitím didaktické techniky. Žáci byli vedeni k používání správné terminologie, logickému uvažování a chápání zákonitostí probíraných jevů. Zvolené vzdělávací postupy vedly žáky k osvojování postojů a návyků nezbytných pro uplatnění v jejich budoucí profesi. Znalosti a dovednosti získané žáky v průběhu výuky měly rovněž přesah do praktického života.

Inspekční zpráva obsahuje i metodická doporučení k dalšímu zaměření výuky zejména ČJL a ANJ, aby i slabší žáci měli velkou šanci obstát u společné části maturitní zkoušky.

               Závěry ČŠI jsou pro nás povzbudivé a příslušná doporučení vítáme.

               Proběhlo také již pět „Dnů otevřených dveří“ spojených se zkouškami „na nečisto“. Zájem o vzdělávání na naší škole je opět mimořádně velký. Značnou zásluhu na tom mají současní žáci školy, kteří školu doporučují nejen na sociálních sítích ale zejména osobně při různých příležitostech. Za to jim patří náš dík. Z přihlášek a z výsledků zkoušek „na nečisto“ vidíme, že se opět hlásí žáci s výborným nebo velmi dobrým prospěchem na ZŠ a se slibnými talentovými předpoklady. Máme z toho velkou radost a na nové žáky se těšíme.

               Blíží se vánoční svátky. Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál jejich hezké prožití a také hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v novém roce 2020!

 

Zdraví Vás všechny

                                                                                                                      Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                                ředitel školy

Praha, 12. 12. 2019