Přijímací řízení - dodatek

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce za předpokladu:

nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V den konání přijímací zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů.

Doklad může uchazeč nahradit

dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky, zákonný zástupce je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky písemně omluvit uchazeče a písemně požádat o náhradní termín, kde níže uvedené důvody řádně doloží.

 Důvody nepřítomnosti:

  •  v případě, že má uchazeč pozitivní test na onemocnění COVID – 19
  • nepředložil doklad podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování
  • jiný důvod (rodinné důvody, nemoc nesouvisící s COVID -19, apod.)