Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

           

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

školní rok se nám přehoupl už do druhé poloviny a tak se pokusme shrnout, co se nám v prvním pololetí povedlo a co nás čeká v pololetí druhém.

                V říjnu proběhla na naší škole pravidelná školní inspekce. Její výsledky jsou velmi dobré. Ve své zprávě inspekce konstatuje: Škola kontinuálně rozvíjí koncepci odborného vzdělávání založeného na propojení talentů a tvůrčích schopností žáků se znalostí nejmodernějších typů počítačových programů. Nadále se zlepšuje technické vybavení školy. Za silné stránky inspekce považuje:

- materiální a technické vybavení školy

- tvůrčí a přátelskou atmosféru v průběhu vzdělávání

- zapojení výkonných umělců a odborníků z praxe do výuky

- velmi dobrou úroveň výuky uměleckých předmětů

Dále zpráva uvádí:

Koncept odborného vzdělávání je založen na podpoře talentu žáků, jejich tvůrčích schopností s propojením znalostí nejmodernějších typů počítačových programů. Pedagogové plní ve výuce roli průvodců a poradců, přičemž vzdělávání je chápáno jako tvůrčí proces. Výrazným znakem výchovně vzdělávacího procesu je individualizace a diferenciace, jež umožnuje plně rozvíjet talent a kreativitu žáků.

Učitelé poskytovali při hospitacích žákům cílenou podporu podle jejich potřeb, vytvářeli prostor pro dotazy, dopomoc, průběžnou zpětnou vazbu o dosaženém učebním pokroku. Sledované hodiny měly promyšlenou strukturu s jasným stanovením cíle a tématu, byly organizačně a metodicky dobře připraveny a zvládnuty. Učitelé vedli žáky k uměleckému vnímání a ztvárnění okolního světa, k rozvoji fantazie a budování vlastního výtvarného názoru a zároveň k praktickému seznamování s výtvarnými technikami, s jejich kombinací a experimentování s nimi, čímž rozvíjeli a posilovali kreativitu žáků. Výukou se účelně prolínalo povzbudivé hodnocení vyučujících, které dávalo srozumitelnou zpětnou vazbu o úrovni práce žáků, vztaženou k pokroku každého, i k možnosti změny. K provázanosti teoretické a odborné složky vzdělávání přispívaly mezipředmětových vztahy. Zvolené vzdělávací strategie korespondovaly s charakterem probíraného učiva a stanoveným vzdělávacím cílem. Ve značné části sledovaných hodin učitelé důsledně aktualizovali probírané učivo a zvyšovali názornost výuky využitím didaktické techniky. Žáci byli vedeni k používání správné terminologie, logickému uvažování a chápání zákonitostí probíraných jevů. Zvolené vzdělávací postupy vedly žáky k osvojování postojů a návyků nezbytných pro uplatnění v jejich budoucí profesi. Znalosti a dovednosti získané žáky v průběhu výuky měly rovněž přesah do praktického života.

Inspekční zpráva obsahuje i metodická doporučení k dalšímu zaměření výuky zejména ČJL a ANJ, aby i slabší žáci měli velkou šanci obstát u společné části maturitní zkoušky. Závěry ČŠI jsou pro nás povzbudivé a příslušná doporučení vítáme.

                Na pololetní pedagogické konferenci se ukázalo, že studijní výsledky zejména prvních a druhých ročníků jsou výborné a velmi dobré jsou i výsledky ročníků ostatních. Netýká se to ale některých jednotlivců, kteří budou muset přidat, aby úspěšně zvládli ročník, resp. maturitní zkoušku.

                Proběhlo přijímací řízení oboru multimediální tvorba. Těší nás, že se na všechna studijní zaměření přihlásil rekordní počet zájemců. Z kapacitních důvodů však můžeme přijmout jak na Filmovou a animační tvorbu , Fotografii a média i na Výtvarnictví a užitý design  bohužel jen část z nich. Věříme, že jsme vybrali ty nejlepší.

                Dovolte mi malou poznámku k výši školného. Setkáváme se s doporučeními, abychom vzhledem k velkému zájmu, materiální náročnosti a kvalitě přistoupili k jeho razantnímu zvýšení. Chtěl bych zdůraznit, že platí a bude nadále platit naše snaha umožnit studium talentovaným žákům i z méně majetných sociálních vrstev. Proto bude školné i nadále patřit k nejnižším v České republice na tomto typu školy. Nadále školné bude i motivační, stanovené podle dosaženého prospěchu. V odůvodněných případech povolíme zase bezúročný splátkový kalendář.

                Z uspořených finančních prostředků financujeme nejen školní zájezdy a další akce, ale zejména výstavbu nové školní budovy. Zdůrazňuji, že stavba probíhá zcela v naší režii, z našich prostředků a bez dotací! Stanovený harmonogram stavby je dodržován, bude dokončena do konce tohoto školního roku. Od září 2020 již tedy budeme moci využívat novou tělocvičnu, filmový , fotografický a modelářský ateliér spolu s další počítačovou učebnou.

                Po dokončení stavby bude také revitalizována zahrada školy. Z tohoto důvodu neproběhne na ní v červnu 2020 Zahradní slavnost. Uskuteční se každoroční výstavy prací a sportovní odpoledne na blízkém hřišti. Zahradní slavnost proběhne na naší školní zahradě v září a jejím programem bude především seznámení s novými prvními ročníky.

                Co nás ještě ve druhém pololetí čeká? Proběhne přijímací řízení na ŠVP Art management a produkce a na ŠVP Počítačová grafika a animace. Uskutečníme minimálně další dva školní zájezdy – pravděpodobně do Říma a do Budapešti. Za odměnu nejlepším studentům připravíme i tuzemský zájezd ,  zřejmě do Telče a Třebíče.

                Držíme palce všem studentům, kteří budou skládat maturitní zkoušku a všem ostatním, aby se jim povedlo co nejlépe dokončit letošní školní rok.

 

Zdraví Vás všechny                                                                             Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                    ředitel školy

Praha 10. 2. 2020            

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek