Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Školné

Školní rok 2024 / 2025

Průměrné školné je jedním z nejnižších na soukromých školách ČR, u příbuzných uměleckých grafických škol je vůbec nejnižší.

Výše školného je navíc motivační dle dosaženého průměrného prospěchu v předchozím školním roce tak, aby podporovalo snahu žáka o dosažení co nejlepších studijních výsledků.
 

Školné pro 1. ročník (pro všechny obory)

 

roční školné

36 000 Kč

 

Tabulka školného pro 2. – 4. ročník (pro všechny obory)

 

prospěch 

roční školné

 

 

do 1,50

27 000 Kč

1,51  -  1,70

33 000 Kč

1,71  -  2,20

36 000 Kč

2,21  -  2.50

43 000 Kč

2,51 a výše

46 000 Kč

individuální vzdělávání 

50 000 Kč

 

 

Způsob platby školného

 

v hotovosti 

v sekretariátu školy

převodem nebo složenkou

č. ú.   96962369/0800 nebo

          96962369/5500

 

jako variabilní číslo je třeba uvést ID žáka

nebo jeho rodné číslo 

 

 

Výpočet školného pro jednotlivé ročníky

 

1. ročník

Výše školného pro první ročník je 36 000 Kč.

Školné je splatné do 30 dnů po podpisu smlouvy o vzdělávání, nejdéle pak do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 

2. ročník

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 1. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).

Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 1. ročníku a je následně splatná do 30 dnů.


3. ročník

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 2. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).


Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 2. ročníku a je následně splatná do 30 dnů.


4. ročník 

Školné je stanoveno na základě dosaženého výsledku vzdělávání na konci 3. ročníku (průměru známek za 2. pololetí školního roku).

Výše stanoveného školného je žákovi písemně sdělena po ukončení 3. ročníku a je následně splatná do 30 dnů.

 

V případě kázeňských přestupků se školné jednorázově zvyšuje v daném školním roce za:
  důtku třídního učitele o 1 000 Kč  
  důtku ředitele školy o 3 000 Kč  
  2. stupeň z chování o 2 000 Kč  
  3. stupeň z chování o 3 000 Kč.   

 

Splátkový kalendář

Jednatel společnosti může na základě písemné žádosti žáka/zákonného zástupce žáka rozhodnout o pravidelných splátkách školného. Nezaplacení splátky ve stanoveném termínu má za následek ztrátu výhody splátek a povinnost uhrazení zbývající částky školného najednou.

Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě o podmínkách vzdělávání ve střední soukromé škole a tabulce školného, která jej její součástí.