OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

 

1.         Marketing a jeho význam

Význam pojmu marketing a jeho funkce.

Historický vývoj marketingových koncepcí.

Marketingový mix – modely 6P a 4C.

 

2.         Marketingové pojetí produktu a jeho životní cyklus

Marketingové pojetí produktu a jeho vrstvy (úrovně).

Životní cyklus výrobku a jeho stadia.

Analýza prodejního portfolia.

 

3.         Výrobní a prodejní sortiment

Šířka a hloubka výrobního a prodejního sortimentu.

Sortiment služeb a vztahy na trhu. 

Rozšiřování sortimentu – inovace.

 

4.         Cena a její tvorba

Cena jako nástroj marketingového mixu.

Vztahy nabídky, poptávky a ceny.

Stanovení prodejní ceny nových výrobků.

Cenové slevy a jejich druhy.

 

5.         Cenová pružnost, bod zvratu

Tržní poptávka, pružnost poptávky.

Produkty s neelastickou poptávkou a cenou.

Výpočet koeficientu pružnosti, analýza bodu zvratu.

 

6.         Místo prodeje a distribuce 

Základní členění velkoobchodu, jeho úkoly.

Charakteristika maloobchodních organizací a jejich členění.

Parametry ideálního obchodu.

Hlavní úkoly distribuce, distribuční kanály.

 

7.         Propagace a komunikační mix 

Charakteristika marketingové komunikace.

Druhy propagace a jejich význam v marketingu.

Charakteristika nástrojů komunikačního mixu.

 

8.         Vztahy s veřejností a podpora prodeje

Public relations - význam a funkce, rozdíl oproti reklamě.

Formy podpory prodeje a jejich funkce.

Přímý prodej, osobní prodej a sponzoring.

 

 9.        Reklama a její regulace

Druhy reklamy. Funkce reklamy. Regulace a kontrola reklamy.

Etický kodex reklamy a jeho části.                

Organizace působící na poli reklamy a jejich funkce.

 

10.       Modely pro tvorbu reklamy

Základní pravidla pro tvorbu reklamy. 

Výrazové prostředky reklamy. Reklamní  podklady - brief.

Model 6P, modely AIDA a ADAM.

 

11.       Marketingový výzkum

Marketingová informační soustava.

Marketingový průzkum a výzkum, rozdíly mezi nimi.

Proces, druhy a metody marketingového výzkumu

 

12.       Marketingové pojetí trhu

Druhy trhů. Veličiny trhu, tržní potenciál, tržní podíl, kapacita trhu.

Kupní síla a spotřební koš.

Monopol, konkurence a konkurenceschopnost.

 

13.       Podnik

Charakteristika, členění.

Obchodní společnosti,

vznik, zánik, likvidace a bankrot.

           

14.       Živnostenské podnikání

Druhy živností, vznik a zánik.

Povinnosti podnikatele.

Živnostenská kontrola.

 

15.       Majetek podniku                                                    

Význam, členění, charakteristika.

Oběžný majetek, členění, oceňování, inventarizace.

Dlouhodobý majetek, členění, oceňování, opotřebení, vyřazení.

 

16.       Zásobovaní podniku                       

Zásoby, členění, význam.

Zásobovací činnosti podniku,

Ocenění, evidence zásob.

 

17.     Personální činnost podniku

Trh práce, nezaměstnanost a její řešení.

Personální činnosti podniku.

Statistika zaměstnanců, produktivita práce.

 

18.       Financování podniku

Finanční zdroje, členění.

Hospodářský výsledek, výpočet, změny, rozdělování.

Úvěry, členění, úrok, RPSN.

 

19.       Rozpočetnictví a finanční analýza

Rozpočet aktiv a pasiv.

Rozpočet nákladů a výnosů.

Finanční analýza, zdroje, ukazatele, význam.

 

20.       Evidence ekonomických činností 

Druhy evidence ekonomických činností; zásady evidence.

Uživatelé, význam evidence.

Účetní doklady, náležitosti, vyhotovování, oběh.

 

21.       Daňový systém ČR

Členění, plátce a poplatník, význam.

Přímé a nepřímé daně, charakteristika.

Vliv daní na ekonomiku podniku.

 

22.       Bankovnictví a pojišťovnictví

Banky a jejich činnost.

ČNB, význam pro ekonomiku.

Členění pojištění.

Činnost pojišťoven, jejich význam.

 

23.       Pracovní poměr a odměňování zaměstnanců     

Pracovní smlouvy.

Hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce.

Mzda, složení, zdanění, mzdové výkazy.

Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, pracovní cesty.       

 

24.       Hospodářská politika

Subjekty, jejich činnost, význam.

Cíle, magický čtyřúhelník.

Nástroje.

Státní rozpočet.

 

 

Otázka určená jen pro vzdělávací program Art management a produkce

 

25.       Smluvní a závazkové vztahy podniku

Smluvní vztahy, smlouvy, náležitosti, druhy.

Vznik závazků, ekonomické a daňové dopady jejich řešení.

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 26. 11. 2020