Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Podniková ekonomika a marketing


 

OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE        

 

 

1.         Marketing a jeho význam

Význam pojmu marketing a jeho funkce.

Historický vývoj marketingových koncepcí.

Soudobá sociální koncepce a její význam.

Marketingový mix – model 6P, modely AIDA a ADAM.

 

2.         Marketingové pojetí produktu a jeho životní cyklus

Marketingové pojetí produktu a jeho vrstvy (úrovně).

Životní cyklus produktu a jeho stádia.

Analýza prodejního portfolia produktu.

Analýza nabídky produktů.

 

3.         Výrobní a prodejní sortiment produktů

Šířka a hloubka výrobního a prodejního sortimentu.

Sortiment služeb a vztahy na trhu.

Rozšiřování sortimentu – inovace.

Podmínky stažení produktu z trhu.

 

4.         Cena a její tvorba

Cena jako nástroj marketingového mixu.

Vztah nabídky, poptávky a ceny.

Subjektivní a specifická tvorba ceny produktu.

Cenové slevy a jejich druhy.

 

5.         Procesy jako marketingový nástroj

Význam a úloha procesů ve službách.

Klasifikace procesů.

Strategie procesů poskytování služby.

Řízení spotřebitelské poptávky.

 

6.         Místo prodeje a distribuce 

Hlavní úkoly distribuce.

Distribuční cesty e jejich uspořádání.

Zásady řízení distribuce, výběr distribučních cest.

Flexibilita služeb, spotřeby a produkce.

 

7.         Propagace a komunikační mix 

Charakteristika marketingové komunikace.

Druhy komunikace a jejich význam v marketingu.

Charakteristika nástrojů komunikačního mixu.

Moderní formy komunikačního mixu.

 

8.         Vztahy s veřejností a podpora prodeje

Public relations – význam a funkce, rozdíl mezi PR a reklamou.

Formy podpory prodeje a jejich funkce.

Přímý marketing, osobní prodej a sponzoring.

Výhody a nevýhody podpory prodeje a vztahů s veřejností.

 

 9.        Reklama a její regulace

Druhy reklamy, funkce reklamy.

 Regulace reklamy a její kontrola.

 Etický kodex reklamy a jeho části.

 Výběr druhu reklamního média, způsoby kalkulace rozpočtu reklamy.

 

10.       Cílený marketing

Cílová skupina zákazníků.

Segmentace trhu, nákupní chování zákazníků.

Faktory ovlivňující nákupní chování zákazníků.

Typy cílových skupin zákazníků.

 

11.       Marketingový výzkum

Marketingová informační soustava, systém soustavy.

Marketingový výzkum, jeho postupy, sestavení ankety a vyhodnocení.

Oblasti využití marketingového výzkumu.

Metody sběru primárních a sekundárních informací.

 

12.       Lidé jako marketingový nástroj

Úloha zaměstnanců v procesu poskytování služeb.

Úloha zákazníků v marketingovém procesu.

Řízení pracovní síly při poskytování služeb.

Omezování závislosti na lidských zdrojích.

 

13.       Podnik

Charakteristika, členění.

Obchodní společnosti, vznik, popis, zánik, likvidace a bankrot.

            

14.       Živnostenské podnikání

Druhy živností, vznik a zánik.

 Povinnosti podnikatele.

 Živnostenská kontrola.

 

15.       Majetek podniku                                                      

Význam, členění, charakteristika.

Oběžný majetek, členění, oceňování, inventarizace.

Dlouhodobý majetek, členění, oceňování, opotřebení, vyřazení.

 

16.       Zásobovaní podniku                        

Zásoby, členění, význam.

Zásobovací činnosti podniku,

Ocenění, evidence zásob.

 

17.     Personální činnost podniku

Trh práce, nezaměstnanost a její řešení.

Personální činnosti podniku.

Statistika zaměstnanců, produktivita práce.

 

18.       Financování podniku

Finanční zdroje, členění.

Hospodářský výsledek, výpočet, změny, rozdělování.

Úvěry, členění, úrok, RPSN.

 

19.       Rozpočetnictví a finanční analýza

Rozpočet aktiv a pasiv.

Rozpočet nákladů a výnosů.

Finanční analýza, zdroje, ukazatele, význam.

 

20.       Evidence ekonomických činností 

Druhy evidence ekonomických činností; zásady evidence.

Uživatelé, význam evidence.

Účetní doklady, náležitosti, vyhotovování, oběh.

 

21.       Daňový systém ČR

Členění, plátce a poplatník, význam.

Přímé a nepřímé daně, charakteristika.

Vliv daní na ekonomiku podniku.

 

22.       Bankovnictví a pojišťovnictví

Banky a jejich činnost.

ČNB, význam pro ekonomiku.

Členění pojištění.

Činnost pojišťoven, jejich význam.

 

23.       Pracovní poměr a odměňování zaměstnanců     

Pracovní poměr, pracovní smlouva.

Dohody o pracovní činnosti mimo pracovní poměr.

Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, pracovní cesty.    

Mzda, složení, zdanění.

 

24.       Hospodářská politika

Subjekty, jejich činnost, význam.

Cíle, magický čtyřúhelník.

Nástroje.

Státní rozpočet.

 

Otázka určená jen pro vzdělávací program Art management a produkce:

 

25.       Smluvní a závazkové vztahy podniku

Smluvní vztahy, smlouvy, náležitosti, druhy.

Vznik závazků, ekonomické a daňové dopady jejich řešení.

 

 

 

 

 

Praha, 30. 9. 2022                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy