STRUKTURA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ  MZ 2020

 

Název tématu: Produkce akce… nebo Organizace projektu…

Termín odevzdání: nejpozději 30.3. 2021,  do 14:00 hodin

Počet vyhotovení:             

počet

část

odevzdání, úprava

1x

maturitní práce

svázané

1x

sponzorský materiál

svázané

1x

maturitní práce +

sponzorský mater

digitálně

 

Vedoucí / oponent:

Mgr. Zdeněk Konečný / Ing. Martin Zeman

 

Části zadání: 1. Analytická a navrhovaná část:  

 • Titulní list práce (obsahuje název školy, název oboru vzdělání a jeho zaměření, název práce, rok odevzdání práce, jméno a příjmení žáka, třídu žáka).

 • Čestné prohlášení (autorství textu) a podpis autora

 • Obsah (obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek).

 • Profil firmy (historie, úspěchy a filosofie firmy, její prezentace a směřování do budoucna).

 • Představení projektu, smysl projektu, cíle projektu, cílová skupina, partneři projektu, program akce (harmonogram), význam projektu pro město, oblast kde se projekt koná, dopady sociální, kulturní, ekonomické, humánní, atd.).

 • Popis realizace projektu, sestavení pracovního týmu, pracovní plán, řídící mechanismy projektu.

 • Ekonomická část, fundraising - finanční zdroje na projekt, rozpočet akce, příjmy a výdaje, bilance -  předpokládaný finanční výsledek, naložení se ziskem. Přehled darů, příspěvků, dotací, grantů.

 • Přehled partnerů, sponzorů, dárců, mecenášů.

 • Použité prameny, zdroje, citace, použitá literatura

 • Závěr, zhodnocení práce, osobní a společenský přínos; klady a nedostatky, připomínky, poznámky.

 • Přílohy - propagační materiál, objednávky, vstupenky, smlouvy, pozvánka ve dvojjazyčné verzi.

 

2. Sponzorský materiál / nabídka, Žádost o podporu / Grantová žádost

  Tento materiál tvoří samostatnou část práce. Obsahuje historii firmy, smysl a cíle projektu, program akce a sponzorskou nabídku nebo vyplněnou žádost o finanční podporu z veřejných či soukromých zdrojů dle charakteru zvoleného tématu. Dále pak kompletní kontakty na subjekt či fyzickou osobu organizující projekt, webové stránky, e-maily, telefoní kontakty, adresy atd.

Požadavky:

 • Rozsah celé práce včetně sponzorského materiálu a příloh je stanoven na 25 - 30 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normě pro úpravu písemností ČSN 01 6910. Celou práci je potřeba odevzdat svázanou (spirálová, kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě.

 • Kompletní práce obsahuje titulní list a všechny čistopisy odpovídající zadání.

 • Obsah práce, logicky uspořádaný, obsahuje názvy všech kapitol a jejich jednotlivých částí, čísla stránek.

 • Všechny stránky budou očíslovány tak, aby odpovídaly obsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce:

 • Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání

 • Přínos a praktické využití práce

 • Kvalita zpracování analytické a navrhované části

 • Kvalita sponzorského materiálu

 • Dodržení všech norem pro úpravu písemností

 • Grafická úroveň práce (v případě spolupráce se studenty výtvarných oborů je nutné uvést spoluautora - zdroj)

 • Editorská práce, korektury textu, počet gramatických a typografických chyb

 

POKYNY PRO VYHOTOVENÍ PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE

Cíl práce:

Maturitní prací a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují schopnost žáka formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

Termín odevzdání práce:  

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Při vlastním zpracování práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

Posudek maturitní práce: 

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Pravidla pro užití textu:    

velikost písma:  12 , titulky 14 – 1

řádkování:  1,5

font:   Times New Roman

okraje stránek:  vnitřní  i vnější  - 3cm  

horní a dolní - 3 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

                                              

Konzultace:                         

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.