Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Produkce


 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  MZ 2023

 

                              Témata maturitní práce

P 1

Produkce filmu

P 10

Organizace veletrhu

P 2

Produkce divadla

P 11

Produkce klubu

P 3

Produkce dne (akce)

P 12

Projekt využití prostoru

P 4

Produkce eventu

P 13

Organizace trhů

P 5

Produkce představení

P 14

Organizace svatby

P 6

Produkce koncertu

P 15

Organizace workshopu

P 7

Produkce festivalu

P 16

Produkce videoklipu

P 8

Produkce výstavy

P 17

Organizace módní přehlídky

P 9

Produkce soutěže

P 18

Organizace konference

 

                              Struktura maturitní práce včetně přílohy k zadání

Název tématu: Produkce akce… nebo Organizace projektu…

Termín odevzdání: nejpozději 30. 3. 2023 do 14:00 hodin

Počet vyhotovení:             

počet

část

odevzdání, úprava

1x

maturitní práce

svázané

1x

povinná příloha

svázané

1x

maturitní práce a její povinná příloha

digitálně

 

Vedoucí/oponent:

                                Části zadání

                                1. Analytická a navrhovaná část 

 • Titulní list práce (obsahuje název školy, název oboru vzdělání a jeho zaměření, název práce, rok odevzdání práce, jméno a příjmení žáka, třídu žáka).

 • Čestné prohlášení (autorství textu) a podpis autora.

 • Obsah (obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek).

 • Profil pořadatele (historie a úspěchy pořadatele, přehled realizací, případně strategický plán rozvoje).

 • Představení projektu, smysl projektu, cíle projektu, cílová skupina, partneři projektu, program akce (základní časový harmonogram), význam projektu pro místo, lokalitu realizace, sociální, kulturní, ekonomické a  komunitní dopady.

 • Popis realizace projektu, sestavení pracovního týmu, rozdělení kompetencí, pracovní plán, řídící mechanismy projektu.

 • Ekonomická část, fundraising - finanční zdroje na projekt, rozpočet akce (rozvaha), příjmy a výdaje, bilance -  předpokládaný finanční výsledek, naložení se ziskem. Přehled darů, příspěvků, dotací, grantů.

 • Přehled partnerů, sponzorů, dárců, mecenášů.

 • Použité prameny, zdroje, citace, použitá literatura

 • Závěr, zhodnocení práce a jejího osobního a společenského přínosu, definice dalšího možného rozšíření uvedeného tématu.

 • Přílohy - propagační materiály, objednávky, fakturace, vstupenky, smlouvy atd.

                  

                          2. Nabídka sponzorům, Žádost o podporu / Grantová žádost

                           (povinná příloha)

Tento materiál tvoří samostatnou praktickou část práce. Obsahuje základní informace o pořadateli, akci či projektu, nabídku sponzorům nebo vyplněnou žádost o finanční podporu z veřejných či soukromých zdrojů dle charakteru zvoleného tématu. Dále pak kontakty na subjekt či fyzickou osobu organizující projekt, webové stránky, e-maily, telefonní kontakty, adresy atd. Tento materiál (nabídku sponzorům) je vhodné graficky zpracovat a strukturovat dle běžné praxe.

 

                               Požadavky

 • Rozsah práce bez povinné přílohy a příloh je stanoven na minimálně 25 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normě pro úpravu písemností ČSN 01 6910. Celou práci je potřeba odevzdat svázanou (kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě.

 • Kompletní práce obsahuje titulní list a všechny čistopisy odpovídající zadání.

 • Obsah práce, logicky uspořádaný, obsahuje názvy všech kapitol a jejich jednotlivých částí, čísla stránek.

 • Všechny stránky budou očíslovány tak, aby odpovídaly obsahu práce.

 

                                Kritéria hodnocení práce

 • Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání.

 • Přínos a praktické využití práce.

 • Kvalita zpracování analytické a navrhované části.

 • Kvalita sponzorského materiálu.

 • Dodržení všech norem pro úpravu písemností.

 • Grafická úroveň práce (v případě spolupráce se studenty výtvarných oborů je nutné uvést spoluautora - zdroj).

 • Editorská práce, korektury textu, počet gramatických a typografických chyb.

                               Pokyny pro vyhotovení maturitní práce

Cíl práce

Maturitní prací a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují schopnost žáka formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti. Účelem je osvědčit, že žák pochopil danou problematiku a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě maturitní práce se hodnotí především schopnost žáka prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

Termín odevzdání práce

Žák maturitní práci odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Při vlastním zpracování práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit její případné nedostatky. Žák je povinen na své práci pracovat průběžně dle pokynů vedoucího práce. Průběžně také předkládá jednotlivé části práce k posouzení pouze vedoucímu práce. Ke konzultaci jednotlivých dílčích částí práce může využít konzultace dalších odborných vyučujících.

Posudek maturitní práce

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

Pravidla pro užití textu  

velikost písma

12

titulky

14 - 1

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – vnitřní, vnější

3 cm

okraje stránek – horní, dolní

3 cm

 Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.