Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kritéria přijímacího řízení (FAM)

 

 

 

 

vzdělávací program

Fotografie a média 

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2023/2024

 

 

Termín podání přihlášky             

do 30. 11. 2022.

 

Termín talentové zkoušky         

Termín talentové zkoušky je 3. – 10. 1. 2023. Náhradní termín talentové zkoušky je 18. 1. 2023.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 26.

 

Předpoklady přijetí       

     Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit vysvědčení za poslední dva roky,

tzn. 7 a 8. ročníku ZŠ).

     Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro vzdělávání v oboru.

     Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky), a to v termínu do 30. 11. 2022. Součástí přihlášky musí být i souhlas zákonných zástupců nezletilého uchazeče a lékařský posudek zdravotní způsobilosti.

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče 

                I. Talentová zkouška (max. 60 bodů)

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry.

Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 15 bodů (max. 60 bodů).

               

                II.  Kulturně společenský přehled (max. 10 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, jeho zájmy a aktivity.

Hodnoceno max. 10 body.         

               

                III. Studijní předpoklady (max. 30 bodů)             

                                a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 25 bodů)

                   Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek z druhého pololetí 7. a 8. třídy.

                                b) Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

                   Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ apod.

               

 

Zadaná témata k talentové zkoušce

                1. Architektura                

                Série minimálně 5 fotografií moderní architektury a zároveň série minimálně 5 fotografií              

              barokní architektury.

               

                2. Portrét

                Série minimálně 5 odlišných portrétních fotografií, kde bude výraznou formou figurovat       

              světlo (např.: přímé světlo, kreativní stíny na tváři, protisvětlo, barevné světlo, světelné

              odrazy apod.). Ceněna bude kreativita provedení a vzájemná sladěnost díla. V případě série

              autoportrétu by měl styl provedení symbolizovat osobnost autora, jeho záliby, charakter či

              celkové osobnostní rysy.

               

                3. Krajinářská fotografie

                Série minimálně 3 fotografií krajiny focené v tzv. „modré hodince“ a 3 fotografií focených

              v tzv. „ zlaté hodince“. Ceněna bude kreativní práce se světlem a kompozicí.

               

                4. Vytvořené zátiší

                Série minimálně 3 fotografií vytvořeného zátiší podle barokních a renesančních mistrů a

              zároveň série 3 fotografií vytvořeného zátiší ve formě Flat lay (moderní formy prezentace na  

              sociálních sítích či reklamách).

 

                5. Makro fotografie / close-up

                Série minimálně 5 makro fotografií (detailů) se zaměřením na přírodní krásy. Ceněna bude          

              kreativní práce se světlem, výběr a vzájemná sladěnost motivů, originálně pojatá práce

              s kompozicí.

               

                6. Dokumentární fotografie

                Série minimálně 5 dokumentárních fotografií z městského života. Ceněna bude práce

              s kompozicí, kvalita zachycených momentů a celkové barevné sladění série.

 

Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných, která přinese zpracovaná, a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí záměry. Důležitým požadavkem je, aby jedno z témat bylo zpracováno černobílou formou.

Fotografie budou prezentovány v tištěné podobě o rozměrech minimálně 13 x 18 cm (případně na větším formátu).

Za každé vybrané téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 15 bodů (celkem max. 60 bodů).

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

I. Talentová zkouška (max. 60 bodů)

                Zájemce o studium si vybere čtyři témata ze šesti zadaných a při pohovoru vysvětlí své tvůrčí    záměry. Za každé téma bude uchazeč hodnocen v rozsahu  0 - 20 bodů (max. 60 bodů).

témata

1. zvolené téma

2. zvolené téma

3. zvolené téma

4. zvolené téma

body (hodnocení)

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

 

II. Kulturně společenský přehled (max. 10 bodů)

                Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, jeho zájmy a aktivity.          

 

III. Studijní předpoklady

                a) Vysvědčení (max. 25 bodů)

                Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek z prvního a druhého pololetí 7. a 8. třídy. Do tohoto průměru nebude započítáno hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (to bude platit i pro přijímací řízení v následujících letech).

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

 

                b) Aktivity na ZŠ (max. 5 bodů)

                Mimoškolní i školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

               

Celkový počet bodů z přijímacího řízení

I. Talentová zkouška

II. Kulturně spol. přehled

III. Studijní předpoklady

Celkem

0 - 60

0 – 10

0 - 30

0 - 100

 

Minimální počet bodů pro přijetí           

60

 

Pořadí uchazeče         

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100)

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení proběhne talentová zkouška (hodnocení vlastní tvorby uchazeče, ústní pohovor a vyhodnocení studijních předpokladů).

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů  (hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče bude zveřejněno v anonymizované podobě). 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2022. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od

5. února do 15. února 2023. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.  

 

Termín nahlédnutí do spisů

Po vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu byl stanoven na den 19. 1. 2023 a to v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30.

 

Odvolání uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne  doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a telefonický kontakt, případně také e-mail.                             

                                     

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2023, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

 

Přijímání cizinců

Cizincem se rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí předkládá doklady o splnění povinné školní docházky (předloží dvě poslední vysvědčení, které dokládají docházku do školy po dobu 9 let), které předkládá jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem během přijímací zkoušky.

                Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (povinná školní docházka v délce 8 let) se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

                Úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady.

                Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.

                Občané Evropské unie nedokládají oprávněnost pobytu.

                Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení vzdělávání (mohou předložit tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stanou jejím žákem).

                 Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, také dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu.

 Pokud uchazeč potřebnými doklady disponuje, doporučuje se upustit od požadavku úředního překladu dokumentů od účastníků řízení.

Pro uchazeče vždy platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání od lékaře, působícího na území ČR. Doklad je nezbytné doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

Termín zveřejnění kritérií          

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení je stanoven na 30. 9. 2022.

 

 

V Praze dne 26. 9. 2022                                                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                                              ředitel školy