Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. 6. pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladů o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

U maturitní zkoušky 2020 je možno nahradit profilovou část maturitní zkoušky z ANJ, tj. písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu.

Didaktický test ve společné části žák koná vždy.