Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny na webu školy (www.eduso.cz) pod identifikačním číslem neprodleně po ukončení talentové zkoušky, tj. 12.1.2021.

 

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na 25. 1. 2021 mezi 13.00 a 16.00 po předchozí domluvě na telefonním čísle 267 915 120.

 

Dne 5. 2. 2021 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých a nepřijatých uchazečů) na webových stránkách školy a v budově školy vždy pod identifikačním číslem. Následně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí; přijaté uchazeče vyrozumíme.

Neúspěšní uchazeči budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, která doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání s odůvodněním.

Rozhodnutí, které nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka apod.), se ukládá na poště na dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeči (žáci základní školy) obdrží zápisový lístek ve své základní škole. Ostatní uchazeči (zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo poštou do vlastních rukou prostřednictvím Krajského úřadu příslušné školy (v Praze MHMP).

Úmysl nastoupit do příslušného oboru musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.eduso.cz

Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, a dále to neplatí v případě, pokud byl následně přijat do jiných oborů vzdělání v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky). Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů).