dle §62, odst.3 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon)

 

Na základě vydaných opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 ke konání přijímacích zkoušek byly upraveny termíny přijímacího řízení.

 

  • Výsledky řádného termínu přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy (www.eduso.cz) pod identifikačním číslem dne 19. 5. 2021.
  • Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy (www.eduso.cz) pod identifikačním číslem dne 14. 6. 2021.

 

 

Možnost nahlédnout do spisu

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanoveno po předchozí domluvě na telefonním čísle 267 915 120.  

  • Po řádném termínu přijímacích zkoušek na den 12. 5. 2021 mezi 13.00 a 16.00.
  • Po náhradním termínu přijímacích zkoušek na den na 9. 6. 2021 mezi 13.00 a 16.00.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a v budově školy pod identifikačním číslem. Následně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí. Přijaté uchazeče vyrozumíme.

Neúspěšní uchazeči budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, ve které bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání s odůvodněním.

Rozhodnutí, které nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka apod.), se ukládá na poště na dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl nastoupit do příslušného oboru vzdělání musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

  • Po řádném termínu nejdéle do 4. 6. 2021.
  • Po náhradním termínu nejdéle do 30. 6. 2021.

 

Žáci základní školy (uchazeči) obdrží zápisový lístek ve své základní škole. Ostatní uchazeči (nebo jejich zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo poštou do vlastních rukou prostřednictvím Krajského úřadu příslušné školy (v Praze MHMP).

Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání). Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů).