Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Řád ateliéru pro užitý design

Bezpečnostní řád ateliéru č. 33

povinnosti studentů

1)

Podepsat seznámení se s bezpečnostním řádem učebny a návody k použití  a řídit se jím.

Seznámit se s návody k použití technických zařízení (k dispozici v učebně)

2)

Používat přístroje (vrtačku, vařič, horkovzdušnou pistoli, tavnou pistoli,

hlubotiskový lis,...) pouze za dozoru pedagoga a podle jeho instrukcí a v souladu s návody k použití od výrobce.

3)

S přístroji pracovat v ochranném oděvu (plášť, košile, triko), používat ochranu očí, případně pracovní rukavice (k dispozici v učebně).

4)

Na práci se plně soustředit, používat zařízení a nástroje správným a bezpečným způsobem.

5)

Po ukončení práce uklidit a uvést pracoviště a pomůcky do původního stavu

a na příslušné místo.

6)

Uhradit veškeré škody, způsobené nesprávným nebo svévolným jednáním.

7)

Chránit zdraví své i spolužáků, upozornit na nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce,

závady hlásit bezodkladně pedagogovi.

8)

Dodržovat při práci zákaz konzumace potravin a nápojů.

 

V Praze 1. 9. 2021