1.            Povinnosti žáků:

 

1.1         Podepsat seznámení se s bezpečnostním řádem učebny a řídit se jím.

1.2         Používat přístroje (vrtačku, vařič, horkovzdušnou pistoli, tavnou pistoli, hlubotiskový lis, ...) pouze za dozoru pedagoga a podle jeho instrukcí.

1.3         S přístroji pracovat v ochranném oděvu (plášť, košile, triko), používat ochranu očí, případně pracovní rukavice.

1.4         Na práci se plně soustředit, používat zařízení a nástroje správným a bezpečným způsobem.

1.5         Po ukončení práce uklidit a uvést pracoviště a pomůcky do původního stavua na příslušné místo.

1.6         Uhradit veškeré škody, způsobené nesprávným nebo svévolným jednáním.

1.7         Chránit zdraví své i spolužáků, upozornit na nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce, závady hlásit bezodkladně pedagogovi.

1.8         Dodržovat při práci zákaz konzumace potravin a nápojů.

 

 

V Praze 1. 9. 2021

 

………………………………………….                                                                       ……………………………………….

        Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.                                                                        Mgr. Petr Kolínský

              ředitel školy                                                                                         vedoucí ateliéru č. 33