82-41-M/17 Multimediální tvorba

          Filmová a animační tvorba (FAT)  

          Fotografie a média (FAM) 

          Výtvarnictví a užitý design (VUD)

 

 

Předpoklady přijetí           

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit vysvědčení za poslední dva roky tj. 7 a 8. ročníku ZŠ).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, které jsou důležité pro vzdělávání v oboru.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky).

 

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče   

Studijní předpoklady (vysvědčení (ZŠ)

Kulturně společenský přehled

Hodnocení prací (talentová zkouška)

Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče v návaznosti na profilaci oboru vzdělání a charakter školy, doložení zájmu o obor (např.vlastními výtvarnými, fotografickými,dalšími pracemi, oceněními, vysvědčení ze ZUŠ nebo absolvování kurzů).

 

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

studijní předpoklady,

vysvědčení (ZŠ)

 

 

do 1,50

25

1,51 – 1,80

20

1,81 – 2,20

15

nad 2,20

0

kulturně společenský přehled

 

výborný

21 - 25

velmi dobrý

15 - 20

dobrý

10 - 14

neuspokojivý

0

hodnocení prací,

talentová zkouška

 

výborný

45 - 50

velmi dobrý

30 - 44

dobrý

20 - 29

neuspokojivý

0

 

 

Pořadí uchazeče                 

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 70 bodů pro přijetí;, maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů  (hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče bude zveřejněno v anonymizované podobě). 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2020. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2020. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.  

 

 

Nahlížení do spisu (možnost nahlédnutí a možnost se vyjádřit k podkladům přijímacího řízení)

a) Termín nahlédnutí do spisů pro přijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů na školním webu, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 b) Termín nahlédnutí do spisů pro nepřijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 

 

Odvolání uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne  doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím sekretariátu Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a telefonický kontakt, případně také e-mail.                       

    

                                             

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsleků přijímacího řízení).