Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Kritéria přijímacího řízení (AMP)


 

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých termínů.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024.

Kritéria pro obor 64-31-M / 01 Ekonomika a podnikání se tedy budou měnit. Pro lepší orientaci uchazečů zatím na našich stránkách ponecháváme kritéria z loňského školního roku.

 

vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomika a podnikání

přijímací řízení na školní rok

2023/2024

 

Termín podání přihlášky             

do 1. 3. 2023.

Termín jednotné zkoušky           

Jednotná příjímací zkouška se uskuteční ve dvou termínech 13. a 14. 4. 2023. Ve všech školách proběhnou zkoušky v jednotném čase.  Zkoušky v náhradním termínu se uskuteční 10. a 11. 5. 2023.

Termín školní zkoušky

Školní přijímací zkoušky v řádném termínu se budou konat 17. a 20. 4. 2023. Zkoušky v náhradním termínu se uskuteční 4. 5. 2023.

Počet přijímaných uchazečů     

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 14.

Předpoklady přijetí           

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání (předložení vysvědčení za poslední dva roky předchozího studia).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro obor.

Podání přihlášky v termínu do 1. 3. 2023 (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky). Součástí přihlášky musí být i souhlas nezletilého uchazeče a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

    

Kritéria pro hodnocení uchazeče

I. Jednotná příjímací zkouška (max. 60 bodů)

 Písemná zkouška z českého jazyka a matematiky, kterou organizuje a vyhodnocuje Cermat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II.  Kulturně společenský přehled (max. 10 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, zájmy a aktivity.

Témata pro vzdělávací program AMP nejsou určena. V přípravě na přijímací zkoušku je důležité se zaměřit na správné používání mateřského jazyka, dobrou orientaci ve společenském, kulturním a sociálním prostředí, na schopnost kultivovaně komunikovat v mluveném projevu, na vystupování apod.

 

 III. Studijní předpoklady (max. 30 bodů)

          a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 25 bodů)

Průměrný prospěch z každého z posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí 9. třídy.

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

25

20

15

10

5

0

 

               b) Mimoškolní a školní aktivity (max. 5 bodů)

Mimoškolní a školní aktivity, účast v soutěžích, činnost na ZUŠ.

 

Celkový možný počet bodů z přijímacího řízení

 

I.

Jednotná přijímací zkouška

II.

Kulturně společenský přehled

III.

Studijní předpoklady

 

Celkem

60

10

30

100

  

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 50 bodů pro přijetí; maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Při rovnosti bodů bude dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky.

Vyhodnocení přijímacího řízení – řádný termín

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po řádném termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) dne 3. 5. 2023 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Termín nahlédnutí do spisů – po řádném termínu

Ukončení shromažďování podkladů, kdy od tohoto okamžiku není možné vkládat do spisu další podklady, je dne 28. 4. 2023 v 14:00 hod.

Termín nahlédnutí do spisů po řádném termínu přijímacích zkoušek je stanoven na den 2. 5. 2023, a to v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:30. Nahlédnout do spisu je možné (nepovinné) po telefonické domluvě (kontakt: 267915120, 739448621).

Vyhodnocení přijímacího řízení – náhradní termín

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy dne 22. 5. 2023.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Termín nahlédnutí do spisů – po náhradním termínu

Termín nahlédnutí do spisů po náhradním termínu přijímacích zkoušek je stanoven na 19. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. Nahlédnout do spisu je možné (nepovinné) po telefonické domluvě (kontakt: 267915120, 739448621).

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává prostřednictvím Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je potřeba uvést přesnou adresu, telefonický kontakt a případně e-mail uchazeče (zákonného zástupce).          

                                                           

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole. Uchazeč, který není žákem základní školy, získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu. Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2023, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy

 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka
(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném  oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče,  součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce, popis obrázku a diskuze nad textem.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.

   

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Pouze pro ty, kteří konají ŠPZ: Školní přijímací zkouška bude zadána v českém jazyce. Limit pro zpracování bude navýšen o 25 %, uchazeč může použít překladový slovník

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy rozhoduje o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Úpravu podmínek lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením a na základě předchozího informovaného souhlasu uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že ŠPZ doporučí využití počítače nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem nebo zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

Termín zveřejnění kritérií

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení je stanoven na 31. 1. 2023.

 

V Praze dne 31. 1. 2023                                                                Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                    ředitel školy