63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Kritéria přijímacího řízení vzdělávacího programu Art management a produkce (AMP)

 

Předpoklady přijetí           

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit doklad o řádném ukončení docházky nebo ukončení

8. ročníku ZŠ a předložení výpisu vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, které jsou důležité pro obor.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky).

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče   

Výsledky jednotné zkoušky (písemný test MŠMT z matematiky a českého jazyka a literatury).

Hodnocení znalostí uchazeče vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání (výsledky hodnocení dosažené při přijímacím pohovoru).

Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče v návaznosti na profilaci oboru vzdělání a charakter školy (doložení zájmu o obor vlastními výtvarnými, fotografickými a dalšími pracemi

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků

jednotná zkouška

(test – Centrum)

 

 

0 - 60

 

 

 

 

vysvědčení

(ZŠ)

 

do 1,50

10

1,51 – 1,80

8

1,81 – 2,20

6

2,30 – 2,50

4

nad 2.50

0

kulturně společ.

přehled

 

výborný

13 – 15

velmi dobrý

9 - 12

dobrý

5 - 8

uspokojivý

1 - 4

neuspokojivý

0

zájem

 

 

výborný

13 - 15

velmi dobrý

9 - 12

dobrý

5 - 8

uspokojivý

1 - 4

neuspokojivý

0

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 50 bodů pro přijetí;, maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

          

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

 

Termín nahlédnutí do spisů

Termín nahlédnutí do spisů pro přijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů na školním webu, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

Termín nahlédnutí do spisů pro nepřijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 

Odvolání:

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané podmínky a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a (viz Zápisový lístek).

 

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů po přijímacím řízení ).