vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomika a podnikání

přijímací řízení na školní rok

2021 / 22

 

 

Termín podání přihlášky             

do 1 3. 2021.

 

Termín jednotné zkoušky           

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná (Cermat), koná se pouze školní přijímací zkouška. Dále byly na základě vydaných opatření obecné povahy ze dne

15. 3. 2021 ke konání přijímacích zkoušek upraveny termíny přijímacího řízení.

 

Termín školní zkoušky

Školní přijímací zkoušky v řádném termínu se budou konat 5. – 7. 5. 2021.  Přijímací zkoušky v náhradním termínu se uskuteční 4. 6. 2021.

 

Počet přijímaných uchazečů     

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 15.

 

Předpoklady přijetí           

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání (předložení vysvědčení za poslední dva roky předchozího studia).

Podání přihlášky v termínu do 1. 3. 2020 (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky). Součástí přihlášky musí být i souhlas nezletilého uchazeče.

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, které jsou důležité pro obor.

          

Kritéria pro hodnocení uchazeče

                I. Přijímací zkouška včetně ČJ a MAT (max. 30 bodů)   

Zjišťování připravenosti a zaměřenosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru a ověření jeho předpokladů pro práci v příslušném oboru.                                                                                                                                                                                                                 Témata pro vzdělávací program AMP nejsou určena. V přípravě na přijímací zkoušku je důležité se zaměřit na správné používání mateřského jazyka, dobrou orientaci ve společenském, kulturním a sociálním prostředí, na schopnost kultivovaně komunikovat v mluveném projevu a vystupování apod.

Součástí přijímací zkoušky je i hodnocení základních znalostí z českého jazyka a matematiky, a to formou didaktického testu.

 

                II.  Kulturně společenský přehled (max. 30 bodů)

Při pohovoru bude zjišťován kulturní a společenský přehled, zájmy a aktivity.

 

                III. Vysvědčení ze ZŠ (max. 40 bodů)

   Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměr známek za 1. pololetí 8. a 9. třídy

průměr známek

do 1,5

1,51 – 1,7

1,71 – 1,9

1,91 – 2,1

2,11 – 2,3

nad 2,3

hodnocení

40

32

24

16

8

0

 

Celkový možný počet bodů z přijímacího řízení

I.

Školní přijímací zkouška

II.

Kulturně spol. přehled

III.

Vysvědčení ze ZŠ

 

Celkem

30

30

40

100

 

Pořadí uchazeče   

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 60 bodů pro přijetí; maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Při rovnosti bodů bude dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (Přijímací zkouška včetně ČJ a MAT).

 

Počet přijímaných uchazečů

Počet přijímaných uchazečů je 15.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení – řádný termín

Ředitel školy zveřejní výsledky školní přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po řádném termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) dne 19. 5. 2021 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termín nahlédnutí do spisů – po řádném termínu

Termín nahlédnutí do spisů po řádném termínu přijímacích zkoušek je stanoven na den 12. 5. 2021,

a to v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:30.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení – náhradní termín

Ředitel školy zveřejní výsledky školní přijímací zkoušky (seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu; hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě) dne 14. 6. 2021 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termín nahlédnutí do spisů – po náhradním termínu

Termín nahlédnutí do spisů po náhradním termínu přijímacích zkoušek je stanoven na 9. 6. 2021, a to v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:30.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává prostřednictvím sekretariátu Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Novomeského 2139, Praha 4, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je potřeba uvést přesnou adresu, telefonický kontakt a případně e-mail uchazeče (zákonného zástupce).          

                                                           

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole. Uchazeč, který není žákem základní školy, získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu. Uchazeč se stává žákem školy od 1. 9. 2021, pokud splnil všechny předepsané podmínky, odevzdal zápisový lístek a podepsal smlouvu se zřizovatelem školy.

 

Přijímání cizinců

Cizincem se rozumí uchazeč, který se nevzdělával na české škole. Osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí předkládá doklady o splnění povinné školní docházky (předloží dvě poslední vysvědčení, které dokládají docházku do školy po dobu 9 let), které předkládá jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. V současné době nelze vyžadovat uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v ČR.

Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem během přijímací zkoušky

 

Termín zveřejnění kritérií

Kritéria příjímacího řízení byla zveřejněna dne 18. 1. 2021.

Kritéria příjímacího řízení s aktualizovanými termíny byla zveřejněna dne 18. 3. 2021.

 

Harmonogram

do 31. 3.

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 1. 3.

Odevzdání přihlášky

do 9. 4.

Vyhlášení termínu školní přijímací zkoušky

(na webu školy oznámení změny termínu)

do 19. 4.

Zaslání pozvánek k přijímací zkoušce

(14 dnů před konáním ŠPZ)

5. – 7. 5.

Školní přijímací zkouška

10. 5.

Zaslání pozvánek k náhradní zkoušce

12. 5.

Možnost nahlížení do spisů

19. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek

(Zveřejnění přijatých uchazečů, zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

2. - 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu

(do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků)

4. 6.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky

14. 6.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

9. 6.

Možnost nahlížení do spisů – náhradní termín

28. - 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu