Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Pojetí vzdělávání (Art management a produkce)


Výuka pro praxi

Učební plán je koncipován tak, aby při správném výběru metod a forem vzdělávací práce vytvářel předpoklady pro schopnost studentů správně aplikovat nabyté a osvojené vědomosti, znalosti a dovednosti při řešení samostatných úkolů v praxi. Snahou je uplatnit individuální přístup k jednotlivým studentům, rozvíjet jejich

individuální tvořivost a samostatnost.

 

Individuální přístup

Na základě dlouhodobého ověřování je v současnosti realizován školní vzdělávací program, jehož prioritou je student, učitel a téma, které je probíráno současně v teoretické i praktické složce vzdělávání. Studenti tím získávají přímé souvislosti a dovednosti spojené s probíraným tématem. Ověření znalostí a dovedností je řešeno pomocí seminárních a ročníkových prací (zpracování projektů). Tento systém vzhledem ke svým jasně definovaným obsahům a cílům jednotlivých témat umožňuje žákům zvolit si svoji vlastní cestu ke vzdělání.

 

Zájem a odbornost

Učební kapacita školy odpovídá výukovým možnostem školy a pokrývá potřeby nejen pražského regionu, ale i širší oblasti. Do oboru jsou přijímáni uchazeči nejen s dobrými školními výsledky, ale hlavně s nadprůměrným zájmem o obor. Řada absolventů pokračuje dále ve studiu na VOŠ a VŠ různých směrů.

 

Profesionální návyky

Vzdělávací strategie je zaměřena na vytváření profesionálních návyků studentů, které budoucí zaměstnavatel může vhodně využít, a které mohou být dostatečně oceněny. Snahou je vytvářet ve studentech profesionální hrdost a kladný vztah ke škole i ke zvolenému k oboru. Snahou je i vypěstovat u studentů potřebu ve svém oboru se dále vzdělávat a profesionálně růst.