TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

                                                                                               MZ 2023     

                       

     1. Znělka a propagace festivalu                                          

Zadání

Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.

 

Části zadání  

Znělka festivalu (min. stopáž cca 00:01:30, plus kratší verze cca 00:00:40, plus short cut (jingle vezre) cca 00:00:20.

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.

Znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;                                         

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

                3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

                4. layout znělky nasazený na hudbu (případně namluvený komentář), návrhy vizuálního stylu festivalu

               

                5. Konečná realizace: znělka na datovém nosiči s obalem a potiskem, několik variant tiskovin, vizualizace v nafoceném prostředí

 

                              

     2.   Propagace sportovní akce                                               

Zadání

Kompletní propagační řešení dané akce. Všechny části projektu musí být koncepčně a výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Celý vizuální styl festivalu - plakát, leták, pozvánka, stojan (vizualizace v nafoceném prostředí), program, reklamní předměty (tričko, přívěšek, propiska, placka), jednoduchý návrh webu.  

 

Části zadání             

Znělka (min. stopáž 00:01:30)

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.

Znělka může být realizovaná libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací;

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. storyboard (s popisy času a děje, velikosti záběrů)

                3. návrh výtvarného a technického řešení znělky

                4. layout znělky nasazený na hudbu (případně namluvený komentář), návrhy vizuálního stylu sportovní                 akce

               

                5. konečná realizace: znělka na datovém médiu s obalem a potiskem, několik variant tiskovin,   vizualizace v nafoceném prostředí, maskot

 

 

     3. Dokumentární film                                      

Zadání

Dokumentární film, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti, specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.

Možnost natočit i fiktivní dokument.   

 

Části zadání        

Stopáž  5 - 15 min.

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.             

                1. psaný námět, seznam respondentů s předpokládaným vztahem k problematice

                2. bodový scénář

                3. písemná i ústní obhajoba vaší práce

 

                4. konečná realizace: na datovém médiu s obalem a potiskem, filmový plakát, pozvánka

                do kina

                                            

 

     4.  Hudební klip                                              

Zadání 

Rytmická obrazová montáž či animace střihaná na hudbu. Součást práce je návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh CD s obalem a bookletem.

 

Části zadání      

Min. stopáž 00:02:30 – 00:05:00 (podle délky skladby)

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.

Návrh plakátu a pozvánky na koncert interpreta, návrh CD s obalem a bookletem;

                1. storyboard (s popisy času, přibližného děje), informace o interpretovi a skladbě

                2. návrh výtvarného a technického řešení klipu (fotky, 3D vizualizace, 2D kresby)

                3. layout nasazený na hudbu

                4. písemná i ústní obhajoba práce

 

                5. konečná realizace: datové médium s obalem a potiskem, několik variant tiskovin              

Klip může být realizován libovolnou technologií 2D animace, 3D animace, hraného filmu nebo jejich kombinací.

 

                  

     5. Reklamní kampaň na činnost neziskové organizace                                               

Zadání

Výzva k podpoře organizace, která se tímto problémem zaobírá. Podle činnosti a charakteru společnosti pro ni vytvořit plakát, banner, vizitku společnosti, reklamní předměty - tričko, placka, hrnek, přívěšek, propiska atd.

 

Části zadání:                      

Reklamní spot, min. stopáž 00:01:30

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.

                1. storyboard, psaný námět (synopse) a z něj vyplývající grafické řešení

                2. návrh výtvarného a technického řešení reklamy (fotky, modely ve 3D, kresby)

                3. layout reklamy nasazený na hudbu, nahraný komentář, návrhy vizuálního stylu (plakát),

                4. písemná obhajoba práce 

                5. informace o činnosti neziskové organizace

 

                6. konečná realizace: datové médium s obalem a potiskem, několik variant tiskovin

 

 

     6.  Hraný či trikový film                                          

Zadání

Autorský film, definovaný atmosférou a zvoleným prostředím s důrazem na výtvarnou složku. 

 

Části zadání 

Stopáž 4 - 10 min.

Formát: poměr stran 16:9 v rozlišení HD (1280×720) nebo raději Full HD (1920x1080). Formát multimediálního kontejneru mp4.

                1. psaný námět, popis děje a charakteristika postav, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů,            přibližného děje

                2. Zvukový mix (hudba, synchrony, ruchy, atmosféry…)

                3. písemná obhajoba maturitní práce

 

                4. konečná realizace: datový nosič, grafický návrh obalu DVD, storyboard nebo fotoscénář,        filmový plakát.     

 

 

 

     PŘÍLOHA  K  ZADÁNÍ  TÉMAT Z  FLM

 

Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.
Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

Pravidla pro užití textu     

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

Posudek maturitní práce 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

 

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně flasch disc.

 

Požadavky             
Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).
Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.
Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.
Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).
Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a  grafickými programy.
Grafická úroveň práce.
Formální úroveň práce.