Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Filmová tvorba


 

 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

                                                                                               MZ 2023                               

 

         1. Hraný či trikový film                                          

 

Zadání

Autorský film, definovaný atmosférou a zvoleným prostředím s důrazem na výtvarnou složku. 

Stopáž

4 - 10 min.

Formát

Poměr stran 16:9 v rozlišení Full HD (1920x1080). Multimediální kontejner mp4.

Podmínky

Spolupráce max. 3 studentů ve štábu (hodnocení fragmentů: režie, kamera, střih).

Film nesmí propagovat:

     - jakékoliv návykové látky;

     - diskriminaci (náboženskou, rasovou, společenskou, sexuální);

     - extrémní nacionalizmus nebo jakýkoliv extremismus;

     - zobrazení návykových látek je možné v souladu s charakterem postav nebo přímou souvislostí s dramatickou linkou příběhu.

 

Části zadání 

1. Psaný námět, popis děje a charakteristika postav a prostředí, storyboard (s popisy času, velikosti záběrů, přibližného děje.

2. Zvukový mix (hudba, synchrony, ruchy, atmosféry…)

3. Písemná i ústní obhajoba maturitní práce.

4. Konečná realizace: datový nosič, grafický návrh obalu DVD, storyboard nebo fotoscénář, filmový plakát formátu A3 jako pozvánka do kina.     

 

 

         2. Dokumentární film                                      

 

Zadání

Dokumentární film, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti, specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.

Možnost natočit i fiktivní dokument.   

Stopáž 

5 - 15 min.

Formát

Poměr stran 16:9 v rozlišení Full HD (1920x1080). Multimediální kontejner mp4.

Podmínky

Spolupráce max. 3 studentů ve štábu (hodnocení fragmentů: režie, kamera, střih).

Film nesmí propagovat:

            - jakékoliv návykové látky;

            - diskriminaci (náboženskou, rasovou, společenskou, sexuální;     

            - extrémní nacionalizmus nebo jakýkoliv extremismus;

            - zobrazení návykových látek je možné v souladu s charakterem postav nebo přímou souvislostí s dramatickou linkou příběhu.

 

Části zadání 

1. Psaný námět, seznam respondentů s předpokládaným vztahem k problematice.

2. Bodový scénář.

3. Písemná i ústní obhajoba vaší práce.

4. Konečná realizace: datový nosič, grafický návrh obalu DVD, filmový plakát formátu A3 jako pozvánka do kina.                                                 

 

 

                                                      PŘÍLOHA  K  ZADÁNÍ  TÉMAT Z  FILMOVÉ TVORBY

Cíl práce              

Maturitní prací (MP) a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.
Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

Pravidla pro užití textu     

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

Posudek maturitní práce 

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával postupně.

 

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně Flash Disc.

 

Požadavky             
Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (Flash Disk). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).
Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.
Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.
Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).
Schopnost tvorby a práce se střihovými, zvukovými a grafickými programy.
Grafická úroveň práce.
Formální úroveň práce.