Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Firemní praxe


 

Zařazení firemní praxe do ročníku

pořadí

ročník

učitel

zařazení

 

 

 

 

1.

II.

třídní učitel

květen (v době ústních maturitních zkoušek)

2.

III.

třídní učitel

květen (v době ústních maturitních zkoušek)

3.

IV.

třídní učitel

září (v době ústních maturitních zkoušek)

 

Obecné cíle

Cílem firemní praxe je umožnit žákům, aby poznali reálné pracovní prostředí, získali konkrétnější představu o svém oboru, o požadavcích na pracovníky na zvoleném pracovišti a učili se řešit skutečné pracovní problémy. Snahou je tedy rozvíjet u nich takové dovednosti, které souvisí s rozvojem jejich schopnosti spolupracovat s druhými lidmi a přijímat odpovědnost za vlastní práci., uvědomovat si zodpovědnost za vlastní život. Významným momentem je i motivování žáků k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, případně seznámení se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru.

Důležitou součástí praxe je i setkání s takovými situacemi, kdy jsou žáci nuceni identifikovat, analyzovat a řešit konkrétní problémy.
 

Charakteristika

Již z názvu vyplývá, že odborná firemní praxe má praktické zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti jak profesního, tak ekonomického charakteru. Praxe je realizována na pracovištích podniků a firem (v reálných pracovních podmínkách) v rozsahu dvou týdnů. Žáci se při ní bezprostředně zapojují do výkonu přiměřeně náročných prací pod vedením pověřeného pracovníka. Tuto souvislou odbornou praxi povinně absolvují všichni žáci druhého až čtvrtého ročníku.

 

Pojetí praxe výuky (strategie)

Firemní praxe je souvislá, trvá dva týdny a je vykonávána mimo objekt školy. Před zahájením souvislé praxe, jejíž termín znají všichni žáci dlouhodobě dopředu, musí žáci vyřešit smluvní vztahy mezi školou a organizací, kde bude žák praxi vykonávat. Součástí souvislé praxe je skutečnost, že si jsou žáci schopni vyhledat vhodnou organizaci pro absolvování této praxe, a tak získat informace o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky i o možnostech uplatnění absolventů.

Smluvní vztahy jsou řešeny „Smlouvou o zajištění odborné praxe žáka“, která musí být potvrzena podpisem ředitele školy a zástupcem organizace, kde bude praxe vykonávána, a to ještě před zahájením praxe. Žáci si s dostatečným předstihem vyzvednou u třídního učitele (vedoucí odborné praxe) všechny listiny, které se týkají nadcházející souvislé praxe. Tedy dvě „Smlouvy" a jedno „Hodnocení“ a zajistí doplnění všech údajů (podpis, razítko organizace atd.).

 

 Hodnocení odborné praxe

V průběhu praxe jsou žáci hodnoceni na základě dodržení všech termínů a požadavků, které jsou jim zadány, přístupu k pracovním povinnostem a schopnosti řešit problémy. Toto hodnocení provádí průběžně odpovědný pracovník organizace, který po ukončení této praxe vyplní list „Hodnocení odborné praxe žáka“. Tento list, který žák odevzdá třídnímu učiteli (vedoucí odborné praxe) ihned po ukončení praxe, pak slouží jako doklad o úspěšném absolvování praxe.

Souvislá odborná praxe je povinnou součástí výuky. Kdo ji neabsolvuje, nebude mít ukončen ročník. Žák, který ze zdravotních důvodů praxi v určeném termínu neabsolvuje, ji musí realizovat v náhradním termínu (např. o prázdninách).                               

 

Směřování praxe

Při praxi jsou rozvíjeny prakticky všechny klíčové dovednosti. Z nich se nejvíce rozvíjejí schopnosti žáků nezbytné pro práci v pracovním kolektivu, jednání se spolupracovníky a nadřízenými, pro samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za řešení stanovených úkolů.
Žáci vystupují v různých rolích v rámci své práce na veřejnosti. To jim umožňuje osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění, které mu mohou později pomoci úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě

Odborná praxe přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce, protože jsou při ní rozvíjeny všechny klíčové dovednosti, z nichž nejdůležitější jsou takové, které umožní absolventovi úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě. 
 

Vedoucí odborné praxe

Vedoucím firemní praxe je vždy třídní učitel příslušné třídy, u kterého si žáci s dostatečným  předstihem vyzvednou všechny listiny, které se týkají nadcházející souvislé praxe. Jedná se o dvě „Smlouvy o zajištění odborné praxe žáka“ (jedna pro školu a druhá pro organizaci) a jeden list „Hodnocení odborné praxe žáka“.
Žáci doplní všechny nevyplněné údaje (termíny, vedoucí praxe apod.) a zajistí doplnění všech nezbytných údajů týkajících se platnosti smlouvy (podpis a razítko organizace, prostřednictvím sekretariátu podpis a razítko ředitele školy).
Vyplněný a podepsaný (včetně razítka organizace) list “Hodnocení odborné praxe žáka“ odevzdají žáci třídnímu učiteli (vedoucímu odborné praxe) ihned po ukončení praxe. Ten pak slouží jako doklad o úspěšném absolvování praxe. 

Formuláře pro firemní praxe naleznete v sekci "Žádosti a formuláře ke stažení"