Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Plánované termíny odborné praxe


                                                                                                                                             

 

Obecné cíle

Odborná praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají různé praktické činnosti profesního charakteru.

Soustředění hodin do týdenního bloku umožňuje zajímavější formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů.

Žáci zpracovávají poměrně náročná zadání, která odpovídají skutečné činnosti odborníka v dané profesi a při nichž rozvíjejí své dovednosti, vědomosti a schopnosti klíčové pro jejich další profesní rozvoj.


Charakteristika

Odborná praxe má praktické zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti profesního charakteru. Praxe je organizačně realizována a zajišťována školou (učitelé odborných předmětů) v rozsahu pěti týdnů během celého studia. Žáci se při ní bezprostředně zapojují pod vedením pověřeného odborného učitele do činností, které přímo odpovídají studovanému oboru. Tuto souvislou odbornou praxi povinně absolvují všichni žáci druhého až čtvrtého ročníku uměleckého oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba.

Pojetí praxe (strategie)

Jednou z forem odborné praxe je i profilová odborná praxe v rámci vzdělávání ve škole, která je zaměřena na praktické činnosti a dovednosti, které souvisí s odbornými profilovými předměty.

Výuka je organizována tak, aby žáci v těchto předmětech zpracovávali určité zadání či projekt (konkrétní úkol) a zároveň sami připravili a realizovali jeho prezentaci (např. zpracování vlastních prací pro své portfolio, výstavu či propagaci organizace; realizaci části maturitní práce apod.).

Hodnocení odborné praxe

Výsledkem profilové odborné praxe je v obecné rovině schopnost žáka přenést myšlenku a nápad do nějaké formy umělecké tvorby. Konkrétním výsledkem je pak práce či soubor prací z oblasti výtvarnictví, designu, fotografie, animace, filmu apod.

Výsledky hodnocení tvorby žáků, která je realizována při praxi, jsou zahrnuty do pololetní klasifikace odborných předmětů.

Směřování praxe

Při praxi jsou rozvíjeny prakticky všechny klíčové dovednosti. Z nich se nejvíce rozvíjejí ty schopnosti žáků, které jsou nezbytné pro práci v pracovním kolektivu, pro samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za řešení stanovených úkolů.
Odborná praxe přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce, protože jsou při ní rozvíjeny všechny klíčové dovednosti, z nichž nejdůležitější jsou takové, které umožní absolventovi úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě. 
Vedoucí praxe

Vedoucími odborné praxe jsou odborní učitelé, kteří vyučují příslušný předmět. Pro konkrétní praxi vždy zpracují projekt včetně harmonogramu činností, zajistí jeho realizaci i jeho vyhodnocení.