TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

                                                                                           MZ 2019

 

 

                                               1. Propagace akce, festivalu                                                          

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení zadané akce. Všechny uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace této akce by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo akce a charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – logo, plakát, billboard, leták, pozvánka, program, reklamní předměty, jednoduchý návrh webu. Tisk na papír 120-160g.

 

Části zadání    

1. návrh loga (v případě filmové premiéry lettering názvu filmu)

2. návrh plakátu tisk A3, billboardu, letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, přívěšek, propiska, placka případně design maskota)

3. jednoduchý návrh webu

4. layout programu

5. písemná obhajoba

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

Příloha

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                                                 2. Ilustrace a sazba knihy

Zadání

Grafické zpracování vzhledu knihy, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem knihy a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu.

 

Části zadání                     

1. design přebalu knihy

2. minimálně 7 ilustrací / přiložit originály ilustrací vhodně adjustované

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. vazba 

5. plakát, propagující vydání knihy A3

6. písemná obhajoba

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

Příloha k zadání

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                                                 3. Design časopisu                                              

Zadání                 

Vytvořte design layout. Design časopisu by měl být doplněn o propagační kampaň v podobě plakátu, letáku, billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo časopisu a charakteristické výtvarné řešení. Uvést zdroje u stažených obrázků a informací. 

 

Části zadání                      

1. návrh loga

2. návrh obálky a layoutu časopisu (autorské foto na titul, vnitřní strany musí obsahovat  80% vlastních fotografií)

3. návrh plakátu A3, billboardu, letáku; tisk - gramáž 120-160.

4. písemná obhajoba

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 

 

Příloha  

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                                              4. Design výrobku a propagace prodeje výrobku                                           

Zadání                 

Vytvořte design výrobku a vizuální styl jeho propagace. Design obalu výrobku by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím originálního firemního loga. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení.

 

Části zadání                     

1. návrh loga výrobku

2. vytvoření makety obalu

3. návrh plakátu, billboardu, letáku...tisk - gramáž 120-160

4. písemná obhajoba

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

Příloha 

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                                5. Design počítačové nebo stolní společenské hry                                             

Zadání

Vytvořte design počítačové nebo stolní společenské hry. Design hry by měl být doplněn o propagační kampaň k výrobku v podobě plakátu, letáku a billboardu s použitím jednotného výtvarného řešení. Všechny části propagační kampaně musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace výrobku a firmy by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být logo firmy a charakteristického výtvarného řešení. 

 

Části zadání                     

1. návrh postav a herního prostředí / návrh stolní společenské hry, hrací pole, žetony, karty atd., návod ke hře

2. design obalu 

3. návrh plakátu/A3, letáku; tisk gramáž 120-160

4. písemná obhajoba

Realizovat za použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

 

Příloha

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                                                6. Autorský komiks                                              

Zadání

Vytvořte autorský komiks a návrh na propagační materiály. Grafické zpracování vzhledu komiksu, k němuž patří design obalu, ilustrace, sazba a koncepční zpracování vzhledu, které musí komunikovat s obsahem komiksu a potenciálnímu čtenáři napovídat o obsahu. Přiložit skicy, ze kterých jste vycházeli. Zpracujte vlastní příběh nebo případně převzatý, který ještě nebyl zpracován formou komiksu. Jazyk - čeština. 

 

Části zadání

1. design přebalu komiksu

2. obsah komiksu

3. grafické řešení stránky, textu, sazby

4. plakát A3, propagující vydání komiksu

5. písemná obhajoba

 

Příloha

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

                             

                                                               7. Propagace objektu

                                                                   (restaurace, kavárna, cukrárna, bar, pizzerie, …)                                                

Zadání

Vytvořte kompletní propagační řešení prostoru. Všechny níže uvedené části musí být výtvarně jednotné a snadno identifikovatelné. Dokonalého propojení všech forem propagace tohoto objektu by mělo být dosaženo díky použití jednotícího prvku, kterým by mělo být charakteristické výtvarné řešení. Vyžaduje se zpracování celého vizuálního stylu – leták, pozvánka, nápojový lístek, reklamní předměty, jednoduchý návrh webu a jednoduchá vizualizace interiéru.  Tisk gramáž 120-160.

 

Části zadání      

1. návrh loga

2. návrh letáku, pozvánky, reklamních předmětů (tričko, potisk sklenic a hrnků, obal cukru), jednoduchý návrh webu

3. layout  jídelního a nápojového lístku - maketa

4. návrh řešení interiéru /A3

5. písemná obhajoba

Realizovat při použití kombinace programů Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 

 

Příloha

Kresba, malba, grafika (nejméně 3 práce),

technika - pastel, akvarel, akryl, kombinované techniky,

téma - libovolné, vhodná adjustace.

 

 

 

                                            Obecné informace k zadání témat maturitních prací z DES

 

Cíl práce

Maturitní prací (MP) a její obhajobou před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce.

Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s různými grafickými programy a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (další termín maturitních zkoušek).

 

Pravidla pro užití textu

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

velikost písma

12

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

 

Posudek maturitní práce

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

 

Požadavky

Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě (případně v podobě prostorové makety) a současně v elektronické podobě (CD, DVD). Listinná a elektronická podoba musí být totožné.

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).

Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.

Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.

Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).

Schopnost tvorby a práce s grafickými programy.

Grafická úroveň práce.

Formální úroveň práce.