STRUKTURA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

MZ 2019                        

 

                                                                                     

Název tématu:                      Produkce akce … nebo  Organizace projektu  …

Termín odevzdání:              nejpozději 28. 3. 2018,  do 14:00 hodin

Počet vyhotovení:             

počet

část

odevzdání, úprava

1x

maturitní práce

svázané

1x

sponzorský materiál

svázané

1x

maturitní práce +

sponzorský mater

CD

 

Vedoucí / oponent:            Ing. Bc. Svatopluk David Doležal /  Ing. Martin Zeman

 

Části zadání:                                         1. Analytická a navrhovaná část:  

 • Titulní list práce (obsahuje název školy, název oboru vzdělání a jeho zaměření, název práce, rok odevzdání práce, jméno a příjmení žáka, třídu žáka).
 • Obsah (obsahuje označení a názvy všech kapitol, čísla stránek).
 • Profil firmy (historie, úspěchy a filosofie firmy, její prezentace a směřování do budoucna).
 • Představení projektu, smysl projektu, cíle projektu, cílová skupina, partneři projektu, program akce (harmonogram), význam projektu pro město, oblast kde se projekt koná, dopady sociální, kulturní, ekonomické, humánní, atd.).
 • Popis realizace projektu, sestavení pracovního týmu, pracovní plán, řídící mechanismy projektu.
 • Ekonomická část, fundraising - finanční zdroje na projekt, rozpočet akce, příjmy a výdaje, bilance -  předpokládaný finanční výsledek, naložení se ziskem. Přehled darů, příspěvků, dotací, grantů.
 • Přehled partnerů, sponzorů, dárců, mecenášů.
 • Přílohy - propagační materiál, objednávky, vstupenky, smlouvy, pozvánka ve dvojjazyčné verzi.
 • Použité prameny, zdroje, citace, použitá literatura
 • Závěr, zhodnocení práce, osobní a společenský přínos; klady a nedostatky, připomínky, poznámky.
 • Podpis autora.

 

                                                               2. Sponzorský materiál:

 • Sponzorský materiál tvoří samostatnou část práce. Obsahuje historii firmy, smysl a cíle projektu, program akce a sponzorskou nabídku, kompletní kontakty na firmu organizující projekt, web, e-maily. Telefony, adresy.

 

 

Požadavky:

 • Rozsah celé práce včetně sponzorského materiálu a příloh je stanoven na 25 - 30 stran formátu A4, jejichž zpracování musí odpovídat normě pro úpravu písemností ČSN 01 6910. Celou práci je potřeba odevzdat svázanou (spirálová, kroužková, lepená nebo šitá vazba) v tištěné podobě.
 • Kompletní práce obsahuje titulní list a všechny čistopisy odpovídající zadání.
 • Obsah práce, logicky uspořádaný, obsahuje názvy všech kapitol a jejich jednotlivých částí, čísla stránek.
 • Všechny stránky budou očíslovány tak, aby odpovídaly obsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce:

 • Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání
 • Přínos a praktické využití práce
 • Kvalita zpracování analytické a navrhované části
 • Kvalita sponzorského materiálu
 • Dodržení všech norem pro úpravu písemností
 • Grafická úroveň práce (v případě spolupráce se studenty výtvarných oborů je nutné uvést spoluautora - zdroj)
 • Editorská práce, korektury textu, počet gramatických a typografických chyb

 

 

 

                                                  POKYNY PRO VYHOTOVENÍ PÍSEMNÉ MATRITNÍ PRÁCE

Cíl práce:                             

Maturitní prací a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují schopnost žáka formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce:  

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. MP pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Při vlastním zpracování práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.

 

Posudek maturitní práce: 

Po odevzdání maturitní práce vedoucí a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku MP. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Pravidla pro užití textu:    

velikost písma:                     12 , titulky 14 – 1

                                               řádkování:                            1,5

font:                                      Times New Roman

okraje stránek:                    vnitřní  i vnější  - 3cm  

horní a dolní      - 3 cm

 

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné.

                                              

Konzultace:                         

Při vlastním zpracování MP je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části odevzdával k přečtení postupně.