Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Dějiny umění


 

OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE        

 

 

1.     Výtvarné umění a kulturologie

Výtvarná kultura; výtvarné umění.

Umělecké dílo; umělecký sloh (styl), umělecký směr.

Obory, druhy a typy výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, užité umění).

Kulturologie – kultura a její funkce, kulturní dědictví, UNESCO.

Velké světové kultury.

 

2.     Pravěké umění

Periodizace pravěkého umění.

Druhy výtvarného umění v období paleolitu, mezolitu, neolitu.

Megalitické stavby.

Umění doby bronzové a železné.

 

3.     Umění starověké Mezopotámie a Egypta

Kultura, umění a architektura na území Mezopotámie (v době sumerské, akkadské, asyrské, novobabylonské).

Náboženství, výtvarné umění a písmo Egypta (Stará, Střední a Nová říše) a druhy staveb (mastaba, pyramida, chrám, skalní hroby).

 

4.      Antické Řecko

Předřecké kultury (mínojská a mykénská).

Periodizace starověkého Řecka.

Řecká architektura (řády, významné stavby).

Sochařství, kánon (ideál).

Filosofie. Divadlo.

Význam antického Řecka pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

5.     Umění Apeninského poloostrova

Etruské umění. Periodizace starověkého Říma, historické souvislosti.

Architektura (druhy staveb, znaky, urbanismus, významné památky).

Sochařství a malířství.

Divadlo v antickém Římě.

Římské právo.

Význam antického Říma pro evropskou kulturu a vzdělanost.

 

6.      Předrománské a byzantské umění

Periodizace a kulturně historické souvislosti.

Umění křesťanské antiky, katakomby, architektura (bazilika, centrála).

Francká říše a karolinská renesance.

Kultura Velké Moravy.

 

7.      Románské umění

Periodizace a kulturně historické souvislosti.         

Románské výtvarné umění (sochařství, malířství, knižní malba, iluminace, rukopisy, kodexy).    

Románská architektura, významné památky.

 

8.     Gotika

Periodizace a kulturně historické souvislosti.

Typické znaky gotického slohu v architektuře, významná centra gotického slohu v Evropě.

Významné stavby v Evropě a na našem území (M. z Arrasu, P. Parléř, B. Rejt).

Gotické sochařství a malířství, rukopisy (Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře).

Středověké divadlo.

 

9.     Renesance

Periodizace a kulturně historické souvislosti, typické znaky renesančního slohu v architektuře.

Významná centra renesanční kultury, nejdůležitější památky renesanční architektury v Evropě a na našem území (F. Brunelleschi, D. Bramante).

Malířství a sochařství (S. Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Tizian, A. Dürer, Michelangelo, Donatello).

Renesanční divadlo (zejména Anglie).

 

10.     Baroko a rokoko

Periodizace a kulturně historické souvislosti.

Typické znaky barokního slohu v architektuře, významné památky baroka v Evropě a na našem území.  Barokní gotika.

Významní představitelé (G. L. Bernini, Borromini, K. a K. I. Dientzenhoferové, G. Santini).

Barokní sochařství a malířství (M. B. Braun, K. Škréta, V. Hollar, Caravaggio, D. Velázquez, P. P. Rubens, Rembrandt H. van Rijn).

Lidové baroko.

Barokní divadlo.

Rokoko.

 

11.     Klasicismus a romantismus

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Typické znaky klasicismu, významné památky v Evropě a na našem území.

Významní představitelé malířství (J. L. David, F. de Goya).

Typické znaky romantismu, významné památky v Evropě a na našem území, historismus v architektuře (pseudostyly), purismus (J.Mocker).

Významní představitelé malířství (J. L. T. Géricault, E. Delacroix, W.Turner, J. Mánes).

 

12.    Realismus a „generace“ Národního divadla

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti, typické znaky realismu.

Projevy realismu v malířství a sochařství, inženýrské stavby (G. Eiffel).

Hlavní představitelé realismu  (J. F. Millet, G. Courbet, K.Purkyně).

Stavba a výzdoba Národního divadla, „generace Národního divadla“.

Významní představitelé (J. Zítek, J. Schulz, M. Aleš, V. Hynais, F. Ženíšek, J. Mařák, V. Brožík, B. Schnirch, J.V. Myslbek).

Význam Národního divadla pro české národní uvědomění.

 

13.     Impresionismus, postimpresionismus a symbolismus

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky a náměty impresionismu.

Významní představitelé impresionismu a postimpresionismu (E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas, H. Toulouse-Lautrec, A. Rodin, P. Cézanne, P. Gauguin,   G. Seurat,  A. Slavíček).

Symbolismus (O. Redon, F. Bílek, J. Preisler).

 

14.     Secese

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky a náměty secesního umění.

Významné architektonické památky secese v Evropě a na našem území (A. Gaudí, V. Horta,  J. Fanta, D. Jurkovič).

Sochařství a malířství (S. Sucharda, L. Šaloun, G. Klimt, E. Schiele, A. Mucha).

Užité umění.

 

15.    Expresionismus a fauvismus

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti. Znaky a náměty expresionismu v malířství.

Hlavní předchůdci expresionismu (V. van Gogh, E. Munch).

Německý expresionismus (L. Kirchner, V. Kandinskij, F. Marc, P. Klee).

Pařížská škola (M. Chagall, A. Modigliani).

Znaky a náměty fauvismu v malířství.

Hlavní představitelé fauvismu  (H. Matisse, M. Vlaminck).

 

16.     Kubismus a futurismus

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Vývojová umění kubismu.

Znaky a náměty kubismu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.

Hlavní představitelé kubismu v Evropě a u nás (P. Picasso, G. Braque, F. Leger, J. Gris, O. Gutfreund, E. Filla, V. Kubišta, V. Špála, J. Čapek, J. Gočár, P. Janák, J. Chochol).

Znaky futurismu. Hlavní představitelé (E. T. Marinetti, U. Boccioni, L. Russolo, G. Severini).

 

17.     Metafyzická malba, dadaismus, surrealismus

Časové zařazení a kulturně historické souvislosti.

Znaky metafyzické malby a hlavní představitelé (G. de Chirico).

Znaky dadaistické malby, technika koláže, hlavní představitelé (T. Tzara, M. Duchamp, M. Ernst, F. Picabia).

Znaky surrealismu a hlavní představitelé (S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, J. Štyrský, Toyen).

 

18.    Vývoj evropské architektury a sochařství první poloviny 20. stol.

Kulturně historické souvislosti.                                                                                                                 

Významné stavby a hlavní představitelé první poloviny 20. století v Evropě a u nás. 

Znaky funkcionalismu v architektuře (O. Tyl, J. Fuchs, M. van der Rohe, A. Loos,    Le Corbusier, P. Janák).

Tradicionalismus (J. Plečnik).

Bauhaus (W. Gropius, L. M. Nagy).

Konstruktivistické sochařství (V. Tatlin, N. Gabo a A. Pevsner).

 

19.    Vývojové tendence soudobé světové a české architektury

Kulturně historické souvislosti ve druhé polovině 20. století.

Významná světová a česká architektonická díla a jejich tvůrci (K. Hubáček, O. Niemeyer, V. Milunić).

Postmoderna (J. Utzon).

Organická architektura (F. L. Wright, J. Kaplický).

Urbanismus.

 

20.    Nefigurativní a abstraktní umění 20. století

Kulturně historické souvislosti.

Jednotlivé směry a jejich představitelé:

       orfismus (R. Delaunay, F. Kupka,),

        neoplasticismus (P. Mondrian),

        suprematismus (K. Malevič, El Lisickij),

        abstraktní expresionismus a akční malba (J. Pollock),

        lyrická abstrakce (M.Rothko),

        informel a tachismus (G. Mathieu, A.Tapiés, V. Boudník, M. Medek),

        op-art (V. Vasarely, B. Riley),

        lettrismus (I. Isou).

                    

21.     Figurativní umění 2. poloviny 20. století

Kulturně historické souvislosti.

Směry zobrazující skutečnost v malířství a sochařství:

        kinetismus (J. Tinguely, A. Calder),

        fenomén Expo 58, Laterna magika (A. Radok),

        pop-art v britském a americkém umění (R. Hamilton, D. Hockney, A. Warhol, R. Lichtenstein),

        nová figurace v malířství a sochařství v evropském a českém umění (F. Botero,  F. Bacon, H. Moore, O. Zoubek, K. Nepraš).

 

22.     Současné výtvarné umění

Umění ve veřejném prostoru.

Land art (J. Christo).

Intermediální tvorba a nová média.

Videoart a umění nových médií (Nam June Paik, J. Beuys).

Body-art, performance, happening a akcionalismus (Ch. Burden).

Minimalismus  a hard edge malba ( F. Stella, E. Kelly).

Hnutí neo-dada (Arman, Cesar).

Nový realismus (Y.Klein).

Neoexpresionismus (J-M. Basquiat).

 

Otázka určená jen pro vzdělávací program Fotografie a média a Výtvarnictví a grafický design

 

23.    Galerie a muzea                                 (jen pro zaměření FAM a VUD)     

Národní galerie v Praze (historie, budovy NG, sbírky NG).

Významné světové a české galerie a muzea umění.

Imprese z návštěvy vybrané expozice či instituce současného umění.

     

Otázky určené jen pro vzdělávací program Filmová a animační tvorba

 

23.    Vznik filmu                                         (jen pro zaměření FAT)

Vynálezy a experimenty;  vznik filmu (camera obscura).

Éra němého filmu 1898 - 1930.

První veřejné projekce (bratři Lumierové), filmové iluzuze (Georege Meliés).

Umělecké tendence ve filmu.  Německý expresionismus. Surrealismus ve filmu (L. Buñuel). Ruská avangarda (S. Ejzenštejn). Film a abstrakce (L.M. Nagy).

Vznik a  vývoj zvukového filmu, filmový průmysl v USA (Hollywood).

Klasický Hollywood (filmové žánry). Fenomén filmové grotesky (Ch. Chaplin, B. Keaton).

Vývoj filmu v Československu do roku 1950, filmová studia a tvůrci (Barrandov).

.

24.     Soudobé tendence evropského filmu         (jen pro zaměření FAT)

Umělecké tendence ve filmu:

          italský neorealismus (F. Fellini),

          severská filmová škola filmu  (I. Bergman),

          francouzská „nová vlna“ (J-L. Godard).

Šedesátá léta československého filmu (M. Forman, V. Chytilová, J. Menzel ,J. Herz, F. Vláčil).

Tradice československého animovaného (J. Trnka, K. Zeman, H. Tyrlová, B. Pojar, J. Bárta).

Současná česká kinematografie (J. Švankmajer, J. Svěrák).

 

 

Praha 16. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy